Medicinsk Strålningsvetenskap Emeritus Professor Bertil R.R. Persson
1-Medicinsk Radiofysik i Lund 2-Strålningsmiljö och Hälsa 3-Strålning från pol till pol 4-Kärnspinnresonans NMR, MRI, fNMR-fcNMR 5-Elektroporation 6-Medicinsk Strålnings-Immunologi 7-Medicinsk neutronvetenskap 8-Acta Scientiarum Lundensia  9-JAP 50 år 10-Länkar
graphic
 
 
1. 1-Medicinsk Radiofysik i Lund
 
 
1 Medicinsk Radiofysik i Lund 
               En kort presentation (001)
Några av Bertil Perssons Publikationer:
 
 
Publikationer (LUP)
graphic
graphic
Bilagor:
Naturvetenskap-, Medicin och  Teknikdagar
Populärvetenskapliga föreläsningar för gymnasie  elever är  ett  årligt  återkommande inslag för  elever  från ett stort antal  skolor. Under åren har  över 60  000 elever deltagit. 
Avsikterna med föreläsningarna är:
· Att skapa tidig kontakt med gymnasie eleverna  genom att  bjuda  på  spännande och intresse  väckande föreläsningar 
· Att visa upp en attraktiv bild av Lunds universitet.
· Att låta eleverna känna på sin framtida  studiemiljö. 
Detta är bevisligen avgörande  för deras  framtida studie-  och yrkesval!  Av  de  gymnasie  elever som senare valt  att studera hos oss  uppger  många att deras besök just  under dessa    dagar, har haft stor  betydelse.
· Att skapa kontakt med och inspirera gymasie skolornas  lärarna. Årligen  kommer  ca 200 lärare.  Många av dessa ser  inte bara  föreläsningarna som  ett   stimulerande  inslag i  undervisningen  utan även som en  värdefull  del i sin  egen  fortbildning. 
Mina egna NMT föreläsningar under åren bifogas som pdf filer:
 
 
Sveb-Erik Strand går i pension
Sven-Erik Strand
Symposium 
Thursday the 29th of August, 2013
Aulan, Skånes Universitets Sjukhus, Lund 
Nuclear Medicine at Medical 
Radiation Physics in Lund: 
Minnesföreläsning:  How it all started(090)
Mätning av bakgrunds-strålningen  i Lund
Backgrunds-strålningen mätes kontinuerligt i min bostad på  Linero i Lund  med  en enkel GM-  monitor Aware RM-60 se bilden.
graphic
En kontinuerlig presentation av en motsvarande mötning i USA kan ses på  Internet.
Resultaten av bakgrunds mätningarna i Lund  presenteras i årliga  sammanfattningar:
2014 Naturlig bakgrundsstålning på Linero i Lund
se nedan
graphic
 
 
 
 
 
 
 
2. 2-Strålningsmiljö och Hälsa
  
  graphic
Strålande miljö då (1967)
Liber Läromedel Malmö ISBN 91-40-03708-8
Bilagor:
 
I oktober 1967 skrev jag tillsammans med min företrädare framlidne  professorn  i  radiofysik Kurt  Lidén och min kollega Sören Mattsson  radiofysikprofessor i  Malmö, en bok med titeln ”Strålande  Miljö”. Den  handlade om den joniserande  strålningen och radioaktiva ämnen i vår  livsmiljö.  Kärnkraften och dess  radioaktiva avfall lämnades stort  utrymme, medan olycksrisken, som då för  40  år  sedan, ansågs nästan  obefintlig. Men så kom Harrisburg, Tjernobyl,och säkerhetsproblemen  hos det  svenska kärnkraftsprogrammet. Efter  jordbävningen i Japan   som drabbade reaktorena  vid Fukushima Daiichi svårt   .har skulle ett  nyvaknat  intresse för kärnkraftens miljö och säkerhets  aspekter  kunna  ha motiverat en nyutgåva och uppdatering av ”Strålande  miljö”, men  detta ämne  överlåter jag åt andra att  behandla.
  
Under de  drygt 40 år som förflutit sedan ”Strålande miljö ” publicerades har  emellertid min  forskning i till stor del blivit fokuserad  till medicinsk användning  av  mikrovågor, radiofrekventa  och  lågfrekventa  och elektromagnetiska fält,  vilket också innebär  beaktande av dess risker för  personal och patienter. Jag  har  därmed  fått djup insikt i de biologiska verkningarna av  såväl  ”icke  joniserande strålning” som ”joniserande strålning”. Icke minst  har jag  intresserat   mig för  hur man med stor framgång kan  kombinera  joniserande  och icke-joniserande strålning  (mikrovågor och pulsde  elektrisa fölt)  för  behandling  av tumörsjukdomar.
 
Samtidigt har exponeringen för icke joniserande strålning i vår livsmiljö  tilltagit  dramatiskt och  kan bli ett nytt hot mot vår framtida  hälsa. Den ökande  användningen av elkraft har medfört ökad  exponering för extremt lågfrekventa  fält framförallt i 50 Hz området.  De senaste decenniernas  explosions  artade  utbyggnad av FM-radio, TV och mobiltelefoni och annan trådlös kommunikation  samt mobilt  breband har skapat en helt ny strålningsmiljö i radiofrekvens och  mikrovågsområdet.  Detta har medfört en vi jämfört med våra föräldrar  och  tidigare generationer  lever i en  helt ny  icke joniserande  strålningsmiljö med  högfrekventa  mikrovågor och  radiofrekvent  strålning  modulerad och blandad  med  låga frekvenser. Till  skillnad  från joniserande strålning som bortsett   från  lokala kärnkrafts katastrofer utgör  och en  naturlig del av vår  strålningsmiljö,  omfattar  den   icke joniserande  strålningen i stort sett  alla människor och  innehåller  komponenter  som tills  nu varit helt främmande för vår  naturliga  livsmiljö.  Många  personer i vårt land  påverkas redan  negativt av dessa nya  komponenter i  den icke  joniserande  strålningsmiljön.
  
Svenska myndigheter menar  att det endast är termiska effekter som  är gräns  sättande för  eventuella hälsoeffekter från mikrovågor och  radiofrekvent  strålning. Vid de strålnings nivåer som  föreligger i  miljön  är emellertid  uppvärmningen försumbar  varför man fastslår  att det inte finns  några som  helst  hälsoeffekter att oroa sig för. I vissa  länder sätter man gränsvärden efter  andra   värderingar och vissa  gränsvärden är hundradelar eller tusendelar av de  svenska  gränsvärdena.  Inga av dessa rekommendationer vilar emellertid på  vetenskaplig grund, utan är resultatet av  olika bedömningsgrunder om  när  försiktighet är nödvändig. Avsaknaden på kunskap leder till  motsägelsefulla  budskap från olika myndigheter vilket i sin tur bidrar  till osäkerhet och en  växande oro hos allmänheten.
  
All strålning är bärare av energi som vid exponering överförs till biologiska  system vilka reagerar  på olika sätt beroende på strålningens frekvens och  amplitud. Joniserande strålning har hög energi  som bryter sönder kemiska  bindningar i biomolekyler t.ex. DNA  och orsakar konkreta skador i det  biologiska  systemet. Icke  joniserande strålning har inte tillräcklig med energi för  att  bryta  kovalenta kemiska bindningar utan påverkar biologin på ett mer  sofistikerat  sätt. Den icke  joniserande strålningen i vår livsmiljö utgör  en komplex  sammansättning av elektromagnetisk  strålning i olika frekvensband  som vart  och ett har sina specifika effekter. Strålningens frekvens  eller våglängd  och  amplitud är avgörande för  vilken biologisk effekt som uppträder. Vid vissa  frekvenser kan  strålningen vara i resonans med elektrokemiska processer vilka  äger  rum i  kroppens egna bioelektromagnetiska system t.ex jontransport i  cellmembran och  elektronöverföring  i biologskt verksamma makromolekyser  som DNA, enzym och andra proteiner.  Vi är i själva  verket en  ytterst  komplicerad elektronisk manick som inte ens den  mest  sofistikerade dator eller  mobiltelefon kan tävla med. Vårt  bioelektromagnetiska system  kan  liksom  annan elektronisk  utrustning påverkas och störas av svag elektromagnetisk  strålning  men   kan  också effektivt filtrera bort ovidkommande signaler. Det  finns dock en gräns  för vad  systemet kan filtrera bort och hos vissa  individer  registreras  ovidkommande signaler av kroppen  och skapar stress och  ohälsa.
  
En uppskattning av den naturliga bakgrunden av exponering för extremt  lågfrekventa fält ELF visar  att nivåerna från el- distribution  och el användning  ligger skyhögt över de naturliga nivåerna. De  inducerade fälten i  människokroppen från elektromagnetiska fält i  omgivningen överstiger de  endogena fälten som vi själva producerar i  många organ. Det är ganska  självklart  att detta  påverka oss på något  sätt.
  
De elektromagnetiska fält som induceras i våra  hjärnceller  vid användning av  mobiltelefoner  överstiger de endogena  fälten. Vad  detta  betyder för den  epigenetiska utvecklingen har man  inte ens  funderat över. Men  ny kunskap om  hur mikrovågor påverkar  arvsmassan visar att detta  kan få  allvarliga  konsekvenser för det  uppväxande släktets hälsa.
Jag vill med dessa ord väcka intresset för vår icke joniserande elektromagnetiska   strålningsmiljö  och hur den kan påverka livet, som  i själva verket är en  sofistikerad bio- elektro- magnetisk  process på  molekylär nivå som samverkar  med elektromagnetiska fält i  omgivningen.
Ett erkännade av denna strategi fick jag häromdagen i tidskriften  Bioelectromagnetics ledare sida:
Editorial
The 2010 Most Influential Bioelectromagnetics  Journal Paper  by  Citation Award to
Dr.Igor Belyaev,Dr.Catrin Baureus Koch, Dr.OlleTerenius,Dr.Katarina  Roxstrom-  Lindquist,Dr.LarsMalmgren, Dr.Wolfgang Sommer,Dr.Leif Salford, and Dr. Bertil  Persson
The Bioelectromagnetics Society announces the selection of 2010  Most  Influential  Bioelectromagnetics Journal Paper by Citation Award from  among  the primary  research articles  published between 2005 and  2009.
graphic  
Den ovan refererade publikationen visade att  mikrovågorna påverkar  DNA´ s  (024)  funktion dvs  livets kod. Det just här man borde fokusera  forskningsresurserna  för att utröna effekterna av  mikrovågs  strålnigens  biologiska effekter. Det går inte längre att föneka att man  inte bara  skall  ta  hänsyn till sk termiska effekterna  utan även till  den  icke  termiska  bioelektromagnetiska  växelverkan som sker vid  mycket  mycket lägre  effektnivåer. 
Bertil RR Persson, Fil dr, Med dr hc,
professor emeritus i radioekologi, human oncology(WI,USA) och medicinsk  strålningsfysik.
Strålnings biologi och Strålskyddslära
En av mina första böcker handlade om  Strålnings biologi och Stålskyddslära.
Den är visserligen uråldrig men ger en lättsam introduktion till ämnet  för dom  som  inte är alltför  fysikaliskt inriktade.
Bilagor
kap9_index  (034)
 
Radiation
At Home, Outdoor and in the Workplace
I denna bok delar mer än 20 ledande Skandinaviska experter  med sig  av sina  kunskaper och sina erfarenheter  av såväl joniserande som  icke joniserande  strålning .
De första kapitlen behandlar strålning ur fysikalisk synvinkel  och hur  den påverkar  oss i omgivningen i vår hem miljö, på  vår fritid och på  arbetsplatsen. Dårpå följer  kapitel som hur  strålning som betingas av  vår  moderna sjukvård kan  påverka vår  hälsa och risker  relaterade  till användningen av  trådlös kommunikation.  Den  vänder sig  till en  bred läsekrets  och kan användas  både som  lärobok  och  uppslagsverk. 
graphic
 
 
 
 
Strålande Miljö II
Nedanstående innehålls förteckning kommer succesivt  att  uppdateras  till något som kommer  att  likna en ebok  tillgänglig  för alla änglar och  demoner i vår strålande  miljö.
Innehållsförteckning
Inledning
Naturlig exponering för mikrovågor, radiofrekvent  strålning och  lågfrekventa fält.
     Endogena fält
     Svartkroppsstrålning    
     ELF och Schumann resonanser
     Lågfrekventa radiovågor ”Whistlers” och ”Ängla kör”
     Naturlig Mikrovågs Bakgrund och skapelsens musik
Artificiell exponering
     ELF och kraftfrekventa fält i miljön
    RF och mikrovågor i miljön
    Exogena bioelektromagnetiska fält från ELF
    Exogena bioelektromagnetiska fält från MW     och RF
Medicinsk exponering
     Diatermi
    Mikrovågsinducerad Hypertermi
    Medicinsk NMR ”MR”
Hälsoeffekter
      ELF
     MW
SLUTORD
 
 
STRÅLANDE MILJÖ II: Presentationer
2007: ABF i Stockholm
 
 
 1:  Introduktion (039)
2: Biologiska effekter i djurexperiment
 
 
2012-04-26: ABF i Stockholm
1: Introduktion (040)
2: Mikrovågsbakgrund  (041)
 
 
BioInitiative 2012 Report
The BioInitiative Report was first posted in August 2007. It still has a significant  international  viewing audience. Each year, about 100,000 people visit the site.  In the five years since it’s  publication, the BioInitiative website has been  accessed over 10.5 million times, or four times  every minute. Every five minutes  on the average, a person somewhere in the world has logged on.  More than 5.2  million files and 1 million pages of information has been downloaded. That is  equivalent to more than 93,000 full copies of the 650+ page report (288.5  million kbytes).
Today, the BioInitiative 2012 Report updates five years of science, public health,  public policy and  global response to the growing health issue of chronic exposure  to electromagnetic fields and  radiofrequency radiation in the daily life of billions  of people around the world. 
The BioInitiative 2012 Report has been prepared by 29 authors from ten  countries*, ten holding  medical degrees (MDs), 21 PhDs, and three MsC, MA or  MPHs. Among the authors are three former  presidents of the  Bioelectromagnetics Society, and five full members of BEMS. One distinguished  author is the Chair of the Russian National Committee on Non-Ionizing  Radiation. Another is a  Senior Advisor to the European Environmental Agency.  As in 2007, each author is responsible for  their own chapter. 
The great strength of the BioInitiative Report ( www.bioinitiative.org) is that it  has been done  independent of governments, existing bodies and industry  professional societies that have clung  to old standards. Precisely because of this,  the BioInitiative Report presents a solid scientific and  public health policy  assessment that is evidence-based. 
I rapportens Sektion 10 presenterar Vår forskargrupp i Lund sina erfarenheter  av mer än 20 års  forskning om effekter av elektromagnetiska fält på  Blod-Hjärn  Barriären (BBB).
SECTION 10* (070) EFFECTS OF EMF FROM WIRELESS COMMUNICATION 
UPON THE BLOOD-BRAIN BARRIER 
2012 New Chapter - Dr. Salford, Dr. Nittby and Dr. Persson
 
 
Radionuclides: Sources, Properties and Hazards
graphic
 Javier Guillén Gerada (Faculty of Veterinary Science, University of Extremadura Avda, Cáceres,  Spain)Book Description: 
We live in a radioactive world. This fact poses some questions: where does it come  from?; how much radioactivity is there?; how can it affect human health? The  radioactive content surrounding us has different source terms depending on which  radionuclides are considered. According to this, they can be classified into  anthropogenic (or man-made) radionuclides and naturally occurring ones. In this  book, the authors discuss the health hazards, medicinal benefit and uses of  radionuclides. (Imprint: Nova Biomedical)
Henricsson, F. and B. R. R. Persson (2012). POLONIUM-210 IN THE BIO-  SPHERE: BIO-KINETICS AND BIOLOGICAL EFFECTS.  Radionuclides: Sources,  Properties and Hazards. J. Guillén Gerada. Hauppauge NY 11788- 3619,  Nova Science Publishers, Inc.: 28. pp. 35-62 
Fredrik Henricsson ,  and Bertil R. R. Persson
Medical Radiation Physics, Lund University, SE-22185 LUND, Sweden
ABSTRACT
Polonium-210 is an alpha particle emitting radioactive element with a half-life of
138 days. It appears at the end of the decay-chain of Uranium-238 where the long  lived Lead-210 (22.3 a) decays to Bismuth-210, and finally Polonium-210.  210Po is  introduced into the biosphere through various routes of terrestrial and marine  radioecological pathways. The level of 210Po activity in drinking water (5 Bq.kg -1)  and in most common food items of terrestrial origin are usually low (0.04-0.1 Bq.kg - 1 wet mass) and considered to be without concerns for human health. In some  terrestrial food items such as reindeer and caribou, high 210Po levels (10 Bq.kg -1  wet mass) are due to their habit of grazing lichens (250 Bq.kg -1 dry weight). The  food chain lichen-reindeer and man in arctic and sub-arctic regions is a unique  pathway of 210Po to man. The enhancement of 210Po concentrations is also very  pronounced in marine organisms feeding upon phytoplankton at the base of the food  chain. Fish and seafood therefore have high activity concentrations of  210Po (2-15  Bq.kg-1). The daily dietary intakes of  210Po vary widely around the world with an  estimated average median of about 160mBq.day-1. That corresponds to annual  effective doses of about 70μSv.a-1 for  210Po. Populations mainly living  on reindeer  meat or marine food have a 5-10 fold higher annual effective doses. High activity  concentrations (13 ± 3 Bq.kg-1) of Po-210 and Pb-210 are found in tobacco and its  products. The annual effective radiation dose from 210Po for the whole body of a  smoker who smokes 20 cigarettes per day has been estimated to 400μSv.a -1. The  concentrations of 210Po in the air-ways and the lung tissues caused by smoking of  tobacco contributes to a high radiation adsorbed dose to the respiratory epithelium,  which contribute to the increased incidence of lung cancer observed among smokers,  In December of 2006, former Russian intelligence operative Alexander Litvinenko  died by what proved to be ingestion of polonium-210. This incident brought with it  an increased interest of the bio-kinetics and radio-toxicity of 210Po. Alpha particles  have a greater relative biological effectiveness (RBE) than gamma and X-rays  considering cancer induction. But there are still no significant proofs in terms of  increased risk in humans of in vivo bystander effects of 210Po alpha particle  radiation. More work has to been done in studying RBE and the mechanism of the  bystander effect and its relevance to cancer induction in man .
Current Advances in Environmental Science (CAES)
CAES Volume 2, Issue 1 Feb. 2014 PP. 22-37 www.caes.org  C American V-King Scientific Publishing
Bertil R.R. Persson
Medical Radiation Physics, Lund University
S-22185 LUND, Sweden
Abstract- The  natural  sources  of   210Po  and 210 Pb in  the terrestrial  environment  are  from  atmospheric  deposition,  soil and  ground  water.  The  uptake  of  radionuclides  from  soil  to  plant  given  as  the  soil  transfer  factor,  varies  widely  between various types of crops with  an average about 0.056±0.003.
The atmospheric  deposition  of   210Pb and  210 Po also  affect the activity  concentrations  in  leafy  plants  with  a  deposition transfer factor for  210Pb is in the order of 0.1-1 (m 2.Bq-1)  plants and for root fruits it is < 0.003, Corresponding values for  210Po are about a factor 3  higher.
The  activity  concentration  ratios  between  milk  and  various types  of  forage  for   210Pb  were  estimated  to  1.4±0.7  and  for   210Po to  0.41±0.09. By  a  daily  food intake  of  16  kg  dry  matter per day the  transfer  coefficient F m.  for  210 Pb was estimated to 0.01±0.008 d.l -1  and for 210Po 0.003 ± 0.0007 d.l -1.
The  high  accumulation  of   210Po in  the  food  chain Lichens (Cladonia alpestris)-Reindeer was   used  as  a  model  for quantifying it´s transfer to man.
Keywords- 210Po; 210Pb; Terrestrial Environment; Soil; Water;
Plants; Lichen; Milk; Reindeer; Man
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 3-Strålning från pol till pol
Strålning från pol till pol
 
 
 
 
 
 
Ymer-80
 
 
I Ymer-80 expeditionen deltog forskare från både Lund och Göteborgs Universitet.  På GU  hemsida finns en bra beskriving av expeditionen på länken nedan.
 
 
 
 
 
 
 
 
SWEDARP 1988 -1989 .
The Swedish Antarctic Reseach Research Expedition named SWEDARP  was  performed during October 1988 through April 1989  with the ship  M/S Stena   Arctica, where air sampling device was installed on board.  We started in  Gothenburg with destination Montevideo. From  Montevideo to the Swedish  permanent base Svea at the North shelf of  Antarctica. After unloading supply   and equipment for the research  group the ship continued to the Argentinian  base . The expedition  members were allowed to visit the base with the house   of the  Swedish  expedition. The Cruise route is given below.
 
 
graphic
 
 
Arctic Ocean 1991
The polar expedition during 1991 surveyed the Arctic Ocean with the Swedish   icebreaker Oden. The expedition started in Gothenburg and  went directly  out  in the Artic Ocean and the back again. The cruise  route is given below.
 
 
graphic
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUNDRA Ecology 1994
 
 
Svensk-Ryska Tundra Radioekologi Expeditionen 1994
Bertil R.R. Persson, Elis Holm, Kjell-Åke Carlsson, Dan Josefsson and  Per Roos
Radiation Physics Department, Lund University, S221 85 Lund, Sweden
The cruise route is given below
 
 
graphic
 
 
 
 
 
 
Arctic Ocean 1996
 
 
 
 
 
 
2nd International Conference on 
Po and Radioactive Pb Isotopes
(INCO-PoPb-2013)
 
 
210Pb, 210Po and  7Be in the surface air from the Arctic to Antarctica
Bertil R. Persson  Lund University, Sweden  ( Presentation PDF) (082)
 
 
graphic
 
 
graphic
 
 
graphic
 
 
graphic
 
 
 
 
 
 
4. 4-Kärnspinnresonans NMR, MRI, fNMR-fcNMR

  
graphic
 
 
Bilagor:
Kap I-II  (046)
 
 
Fältcykel kärnspinnresonans studier i human  hjärnvävnad med implikationer  för  fcNMR-imaging.
Bertil R.R. Persson1),  Lars Malmgren 1,2)  and Leif G. Salford 3)
Medical Radiation Physics1); MAX Laboratory 2) ;Dept. of  Neurosurgery 3),
Lund University, Lund Sweden.               E-mail:Bertil_r.persson@med.lu.se
  Medicinsk kärnspinn-resonans-imaging (MRI) startades i Lund redan  1982  (Persson 1982). Sedan dess har MRI utvecklats till många nya  möjligheter  att  diagnostisera både morfologiska och fysiologiska  parametrar i  människokroppen.  MRI baseras i huvudsak på lokala  variationer i proton-  spinn  relaxationen som  orsakas av interaktionen  mellan vattenmolekyler  och proteiner, lipidmembran  och andra cell och  vävnadskomponenter.  Paramagnetiska joners (Mn2+, Gd3+,  Fe2+/Fe3+)  påverkan på  protonspinnens relaxation kan utnyttjas som  kontrastmedel  och för att  studera cellulär aktivitet. Skillnaden  i proton-spinn relaxationen  hos syrsatt  och syrefattigt blod demonstrerades redan 1982 på  försättsbladet  (se bild  ovan) till en av de första läroböckerna i Medicinsk  kärnspinnresonans  utgiven på svenska (Persson, 1982).
De underliggande mekanismerna för hur kontrast uppkommer i MRI  bilden är   emellertid fortfarande inte helt utredda, speciellt gäller det i  samband med  sk  funktionell imaging sk fMRI.
  
 
 
Med hjälp av sk fältcykel teknik har vi i Lund kunnat studerat proton  spinn  relaxationen i olika hjärnvävnader vid olika magnetisk fältstyrka hos  det  statiska  magnetfåltet. Härvid erhålles en dispersionskurva av proton  spinn  relaxationen  av vatten som funktion av resonans frekvensen mellan  1 kHz  och 10 MHz vilken  speglar dynamiken hos vatten molekylerna i  vävnaden  (Winter and Kimmich,  1982, Koenig et al., 1984).
  
 
 
Fältcykel metoden innebär att provet först magnetiseras vid relativt hög  fältstyrka (0.5 tesla) vilken sedan snabbt (< ms) reduceras till (0.0001 -  0.5  Tesla)  varvid proton-spinnen får relaxera någon sekund innan  fältstyrkan  ökas till 0.5  tesla igen varvid återstående signal registreras.  Processen  upprepas med  varierande magnetfält i relaxationsintervallet,  0.0001 - 0.5  Tesla, varvid en  dispersionskurva erhålles (Anoardo et al.,  2001). 
 
 
graphicFigur  1
 
 
Vävnader med relaxationsegenskaper som inte påverkas av ändringen i  magnetfältet kommer att visa en flack dispersionskurva. Medan vävnader  med  olika relaxationsegenskaper ger olika signaler vid låga (10 mT) och  höga (>100  mT) relaxationsfält. Detta ger en helt ny dimension i MRI med  information om  relaxations dynamiken i olika vävnader.
Användningen av MR-relaxometri för bildgivning demonstrerades redan 1992   av Carlsson et al. 1992 som använde en modifierad klinisk helkropps MR  scanner (Carlson et al., 1992). De registrerade  relaxations dispersions  kurvan i  extremiteterna och huvudet hos friska frivillga försökspersoner. Det   finns nu ett  flertal andra forsök demonstrerade vilka visar upp att T1  dispersions imaging i  klinisk miljö är möjlig (Macovski, 2009, Lurie et al.,  2002, Lurie et al., 2005,  Ungersma et al., 2006).
  
 
 
Redan på tidigt 1980 tal startade vi i Lund grundläggande studier av  proton-  spinn relaxations egenskaper hos olika hjärnvävnader (Brun et al.,  1984,  Englund  et al., 1986a, Englund et al., 1986b, Gyöffry-Wagner et al.,  1986,  Larsson et al.,  1986, Olsrud et al., 1997, Olsson et al., 1986, Olsson and  Persson.B.R.R, 1984,  Olsson et al., 1985, Salford et al., 1995,  Tennvall et  al., 1986, Ståhlberg et al., 1992).
Humana glioblastom karakteriserades med en mängd olika proton relaxations   egenskaper vitro (1/T1 och 1/T2) och heterogeniteter i MR  bilden (Englund  et al., 1986a). Spiller et a. (1995) studerade senare  relaxation egensskaper  (1/T1) i olika magnetfältstyrkor hos ett specifikt  human glioblastom (SF295),   transplanterat subkutant i en naken mus.  Han sökte efter histologiska  karakteristika som kunde korrelera med  variationer i 1/T1 vid låga  magnetfält.  Genom att använda en fältcykel  spektrometer kunde  dispersionsprofiler erhållas  för 32 färska histologiskt  karakteristiska tumörer   7 till 24 dagar efter  implantationen av SF295  tumör fragment. Vid  magnetfält på 0.0024 T och  därunder fann de en  statistiskt signifikant  ökning av medel relaxationen 1/T1H  med ökande  nekros.  Nägon sådant  samband fann man inte vid konventionell  MRI med  magnetfält på 0,5 T och  däröver (Spiller et al., 1995).
  
 
 
Vi har också studerat effekten av den paramagnetiska jonen Mn2+ på  relaxations dispersionen. MR relaxations dispersions-imaging (MARDI) och  funnit att paramagnetiska joner and radikaler har stort inflytande på  relaxations  dispersionen i det lågfrekventa området. Detta fenomen. kan t.  ex.  användas för  att studera ROS (reaktiva syre föreningar), kvaveradikaler   och syre genom att  använda organsiska långlivade radikaler som  kontrastmedel (Golman et al., 2000).
 
 
graphic
 
 
För att kunna identifiera de processer och mekanismer som påverkar  frekvensdispersionen av protonrelaxationen har vi studerat prover av färsk  hjärnvåvnad i frekvensområdet <10 MHz. Med fältcykelteknik  magnetiserades  provet först vid 0.5 T. Magnetfältet reducerades sedan  snabbt ( < 1 ms) till ett  lägre värde  (0.0001 < 0.5 Tesla) där relaxationen  sker under nägon s varefter  magnetfältet snabbt ökas till 0.5 T för  detektion   av NMR signalen.
Med en vanlig klinisk MRI scanner kan denna procedur realiseras genom  att  en extra solenoid med reverserat magnetfält appliceras inuti aperturen  hos  en  vanlig MRI apparat. Med denna extra spole skapas under en kort  tid efter   magnetiseringen ett lägre huvudmagnet magnet fält i vilket relaxationen  sker.  En  MRI bild genereras strax före och en strax efter  relaxationsintervallet.  Skillnader  mellan dessa bilder ger information om  dynamiken hos  vattenmolekyler i  vävnaden. Denna teknik kallas MARDI  ”magnetic resonance  relaxation  dispersion imaging”.
 
 
graphic
 
 
Vi har studerat prover från human hjärna säsom grå och vit-  hjärnvävnad,  tumörvävnad från meningiom, CBF och blod. För att  analysera de  registrerade  dispersions kurvorna applicerade vi en modell  med utbyte av  vattenmolekyler  mellan 3 kompartments till det fria vattnet.    För varje  kompartment skattades en  karakteristisk frekvens  genom att  anpassa  dispersionskurvan till en summa av  Lorentz fördelningar (Qvist et  al., 2009,   Halle, 2009, Halle, 2006).
Resultaten visar de karakteristiska frekvenserna i tre olika kompartments.  Den  lägsta frekvensen är karakteristisk för hårt bundna vattenmolekyler  med  korrelationstider i storleksordningen » 30 µs relativt fria vatten  molekyler.  Mellan frekvensen är karakteristisk för vatten molekyler i  nanokaviteter med  korrelationstider i storleksordningen » 5 µs relativt fria  vatten molekyler. Den  högsta frekvensen är karakteristisk för  vattenmolekyler i proteinernas hydrerings   skikt med korrelationstider i  storleksordningen » 1 µs relativt fria  vattenmolekyler i plasma.
Tabell 1
graphic
 
 
För att studera hur proten strukture påverkar dispersionskurvan  värmdes  blod plasma i vattenbad under 20 minuter vid  temperaturerna  60; 70; 80  and 90  ºC. De karakteristiska frekvenserna efter uppvärmning  ges i tabellen   nedan.
graphic
 
 
Paramagnetiska joner och radikaler  har stort inflytande på  protonrelaxationen vid läga relaxationsmagnetfält. Vi har studerat effekten  av  parmagnetiska joner  (Mn2+) på relaxtions dispersionskurvan och  finner  att vid  pH 2 är dispersionskurvan till formen liknande den för  proteinlösningar trots att  inga protein är närvarande. Sålunda kan MARDI  användas för detektion av fria  radikaler och för att studera syre fördelningen   i vävnad geom att använda  länglivade organiska radikaler  som  kontrastmedel.
För att utvärdera de termodynamiska parametrarna involverade uppskattades   aktiveringsenergin för koagulationsprocessen i enlighhet med Arrhenius  modifierade ekvation.
Vid låga frekvenser (< 0.02 MHz) blev aktiverings energin 103 kJ/ mol  over  brytpunkten vid 80 ºC medan aktiveringsenegin under brytpunkten  var  mycket  låg 3.1±0.5 kJ/ mol.  Vid höga frekvenser > 10 MHz var  aktiveringsenerin 23±8  kJ/ mol över 60 ºC och omkring 4 kJ/mol  därunder.  
 
 
Vära resultat indikerar att MARDI är speciellt ägnad elektron spinn  resonans  imaging dvs paramagnetiska joner och fria radikaler. Genom att  subtrahera  bilder vid höga relaxationsmagnetfält (>100 mT) och låga  relaxations  magnetfält  (<10 mT) kan man studera förekomsten av ROS  vilket kan  användas för  optimering av strålbehandlings procedurer.  Metodens  känslighet för proteiners  stuktur skulle kunna utnyttjas vid olika  neurologiska sjukdomar såsom stroke,  MS, Parkinson, Alzheimers´s och  tumörnekros.
 
 
Resultaten återfinnes i publikationena nedan:
 
 
Persson B. R. R., Malmgren, L., and Salford, L. G., (2012). Paramagnetic Ions Affect  Relaxation Rate Dispersion of Blood: Implications for Magnetic Resonance Relaxation  Dispersion Imaging., J Bioengineer & Biomedical Sci, Vol. 2,  ISSN  2155-9538 (049)
 
 
 
 
 
 
Persson B. R. R., Malmgren, L., and Salford, L. G., (2012).  Research article: Studies of  1H-NMR Relaxation Dispersion in Human Brain- tissue Samples: Implications for Magnetic  Resonance Relaxation Dispersion Imaging (MARDI),  Acta  Scientiarum Lundensia, Vol.  2012-001,  pp. 1-22, ISSN  1651- 5013 ( PDF) (064)
 
 
 
5. 5-Elektroporation
Genom att applicera en kort (ms) elektisk DC-puls över en cell bildas   porer i cell membranen genom vilka ämnen som annars inte skulle  tränga in i cellen kan passera
 
 
graphic
 
 
Tillämpning av elektriska pulser in vivo används för att förstärka kemo-  terapeutisk effektivitet vid behandling av cancer har kallats electro-  chemotherapy (ECT). Detta nya metod för behandling av tumörer har använts  kliniskt främst för subkutana och kutana maligna tumörer med experimentell  behandling av djupligggabde tumörer, t.ex. i hjärnan (Salford et al. , 1993),  levern (Jaroszeski et al. , 1997; Chazal et al. , 1998; Ramirez et al. , 1998)  och bukspottkörteln (Jaroszeski et al. , 1999) har visat mycket lovande  resultat. Den första kliniska studien med ECT utfördes på huvud och hals  tumörer av Mir och kollegor i Frankrike, 1991 (Mir et al. , 1991).
 
 
Presentationer av principer och erfarenheter av  Elektrokemoterapi:
 
 
 
 
 
 
6. 6-Medicinsk Strålnings-Immunologi
Medicinsk strålnings immunologi
Alltsedan Röntgens upptäckt av röntgenstrålningen 1885, har strålbehandling  eller  radioterapi  (RT) varit en av de mest  framgångsrika metoderna för att  behandla  cancer (Rontgen, 1995).  Men trots avsevärda tekniska förbättringar  av strål-  behandlings  tekniken och med adjuvant  kemoterapi finns det  fortfarande  tumörformer där behandlingen inte alltid lyckas.
  
Immunsystemet har potential att reagera mot tumör antigener  vilket  aktiverar  tumörspecifika  cytotoxiska T-lymfocyter (CTL) som  infiltrerar  tumören och dödar  tumörcellerna (Nakano, 2001,  Prall et  al., 2004, Zhang et  al., 2003). Det har visats  att tumörens  immunoreaktivitet är viktig   för  framgångsrik behandling av flera typer   av tumörer (Shankar and Salgaller,  2000).  Med  immunoterapi kan  man  förstärka  funktionen av CTL samt öka  antalet lymfoida celler inom  tumören. Men  även när ett  dokumenterat stort  antal lymfocyter  infiltrerar tumören dödas inte  alla  tumör celler  och inga  kompletta  remissioner inträffar. Detta beror på immuno-suppressiva   faktorer  som utsöndras av tumörcellerna vilket resulterar i att CTL ibte kan  angripa  och döda  tumörceelerna  (Roszman et al., 1991). 
Även traditionell fraktionerad  strålbehandling minskar  antalet  strålnings  känsliga T-celler och  dämpar effekten av immuno-terapi.  Det har  därför  hittills varit litet intresse för att kombinera  konventionell  strålbehandling och  immunoterapi. Men användningen  av stereotaktisk teknik  med  en enda  bestrålning  eller hypo-  fraktionerad strålbehandling har på senare tid  visat  ge  upphov till  ett     ökat immunrespons och förbättrade terapeutiska resultat  (Lee et  al.,2009). 
 
 
Joniserande strålning uppvisar också olika immuno-modulerande  egenskaper,  vilket  påverkar  kombinationen av cancer immunoterapi  med strålbehandling i  positiv  riktning.  Engångsbestrålning med relativ   hög absorberad dos 8 - 16  Gy skapar i target  området en  inflammatoriskt miljö med hög immunologisk  aktivitet.  Dendritiska  celler (DC) lockas till denna   mikromiljö, och genomgår  snabbt  mognadsprocess efter  internalisering av fragmenten av  apoptotiska  och nekrotiska tumör celler. Mogna DC  förmedlar antigenspecifik  cellulär  immunitet genom presentation av tumör  antigenet till T celler   i lymfatisk  vävnad. Den  joniserande strålningen medverkar  också till  induktion av  immunspecifika molekyler på cellens  yta (MHC I-  molekyler  (major  histocompatibility complex Class I),  costimulerande-   molekyler,  vidhäftnings  molekyler, döds receptorer), och  utsöndrandet av olika signal  molekyler sk  cytokiner  och kemosiner  (Friedman, 2002).
  
 
 
Den  immuno-modulerande effekten av joniserande strålning öppnar  för nya  tumörterapi  strategier. Genom att t.ex. kombinera  stereotaktisk eller hypo- fraktionerad strålbehandling med   immuno-  terapi kan  man framgångsrikt  behandla  ett nytt spektrum av olika  tumörer  (Chakraborty et al., 2004,  Gulley et al., 2005,  Sharp et al.,  2007, Demaria et al., 2004).  Prekliniska  studier av tumörer i olika  djurmodeller visar en överraskande hög andel  kompletta  remissioner  vid  behandling med en enda fraktion strålning i  kombination med  immunoterapi  (Graf  et al., 2002, Newcomb et al., 2006,  Persson et  al., 2002, Demaria et al., 2004,  Demaria  et al., 2005, Lumniczky  et  al., 2002, Persson et al., 2003, Persson et al.,  2010b, Persson et  al.,  2008).
  
 
 
Ytterligare förstärkning av strålnings inducead inflammation och cell  död kan  uppnås genom att   tillföra immunstimulerande och strålnings-  sensiterande  substanser. Användningen av strålning-   inducerad  immuno modulering för  tumörterapi är fortfarande i sin linda men  positiva resultat  kan emellertid  redan nu  demonstreras i pre-klinska  modeller. Denna behandling har i  prekliniska studier  resulterat i  tumör antigenspecifik cellulär immunitet vilket  förebygger  recidiv.  Metoden utnyttjar en relativt låg absorberar dos i en  fraktion och  borde redan nu  kunna användas i kombination med kliniskt  etablerad  immunoterapi  för  behandling  av hittills  obotliga tumörer (t.ex  gliom). pdf radiation research
  
 
 
Referencer
 
 
 • CHAKRABORTY, M., ABRAMS, S. I., COLEMAN, C. N., CAMPHAUSEN, K.,  SCHLOM, J.&  HODGE, J. W. 2004. External  beam radiation of tumors alters  phenotype of tumor cells  to render them susceptible to vaccine-mediated T-cell     killing. Cancer  Research, 64, 4328-4337. 
 • DEMARIA, S., KAWASHIMA, N., YANG, A., DEVITT, M., BABB, J., ALLISON, J. P.   &  FORMENTI, S. C. 2004.  Reduction of immature myeloid cells by treatment  with all-  trans-retinoic acid (ATRA) improves the  immunotherapeutic effect of  the combination  of local radiation with CTLA-4 blockade. International Journal  of  Radiation Oncology  Biology Physics, 60,76. 
 • DEMARIA, S., NEWCOMB, E. W., ZAGZAG, D., LUKYANOV, E., SCHNEE, T.,  KAWASHIMA, N., DEVITT, M. &  FORMENTI, S. C. 2005. The combination of  ionizing  radiation and peripheral vaccination produces long-term  survival of  mice bearing  invasive GL261 glioma. International Journal of Radiation  Oncology Biology Physics, 63,  S171-S171   
 • FRIEDMAN, E. J. 2002. Immune modulation by ionizing radiation and its implications  for cancer immunotherapy.  Current Pharmaceutical Design, 8,  1765- 1780. 
 • GRAF, M. R., PRINS, R. M., HAWKINS, W. T. &MERCHANT, R. E. 2002.  Irradiated tumor  cell vaccine for treatment  of an established glioma. I. Successful treatment  with  combined radiotherapy and cellular vaccination.  Cancer  Immunology Immunotherapy,  51, 179-189. 
 • GULLEY, J. L., ARLEN, P. M., BASTIAN, A., MORIN, S., MARTE, J., BEETHAM, P.,  TSANG,  K. Y., YOKOKAWA, J.,  HODGE, J. W., MENARD, C., CAMPHAUSEN, K.,  COLEMAN, C. N.,  SULLIVAN, F., STEINBERG, S. M., SCHLOM, J. &  DAHUT, W.  2005. Combining a  recombinant cancer vaccine with standard definitive  radiotherapy in patients with  localized prostate cancer. Clinical Cancer  Research, 11, 3353-3362. 
 • LEE, Y. J., AUH, S. L., WANG, Y. G., BURNETTE, B., WANG, Y., MENG, Y. R.,  BECKETT,  M., SHARMA, R., CHIN, R.,  TU, T., WEICHSELBAUM, R. R. & FU, Y. X.  2009. Therapeutic  effects of ablative radiation on local tumor require  CD8(+) T  cells: changing strategies  for cancer treatment. Blood, 114,589-595. 
 • LUMNICZKY, K., DESAKNAI, S., MANGEL, L., SZENDE, B., HAMADA, H., HIDVEGI, E. J.  & SAFRANY, G. 2002. Local  tumor irradiation augments the  antitumor effect of  cytokine-producing autologous cancer cell vaccines in a murine  glioma model. Cancer  Gene Therapy, 9, 44-52. 
 • NAKANO, O., SATO M, NAITO Y, SUZUKI K, ORIKASA S, AIZAWA M, SUZUKI Y,  SHINTAKU I, NAGURA H, OHTANI H,  2001. Proliferative activity of  intratumoral  CD8(+) T-lymphocytes as a prognostic factor in human renal cell  carcinoma:  clinicopathologic demonstration of antitumor immunity. Cancer  Research,61,  5132-  5136. 
 • NEWCOMB, E. W., DEMARIA, S., LUKYANOV, Y., SHAO, Y. Z., SCHNEE, T.,  KAWASHIMA, N., LAN, L., DEWYNGAERT,  J. K., ZAGZAG, D., MCBRIDE, W. H. &  FORMENTI, S. C. 2006. The combination of ionizing radiation and peripheral  vaccination produces long-term survival of mice bearing established invasive  GL261  gliomas. Clinical Cancer  Research, 12,4730- 4737. 
 • PERSSON, B. R. R., BAURÉUS KOCH, C., GRAFSTRÖM, G., CEBERG, C., MUNCK  AF  ROSENSCHÖLD, P., WIDEGREN, B.  & SALFORD, L. G. Year. Survival of Rats  with N29  Brain Tumours after Irradiation with 5 or 15 Gy and Immunization  with IFN- gamma  Secreting Tumour Cells. In: PENG Y, Z. Y., ed. 2008  International Conference on  BioMedical  Engineering and Informatics, 2008  Sanya, Hainan, China. IEEE Computer  Society, 243-247. 
 • PERSSON, B. R. R., BAURÉUS KOCH, C., GRAFSTRÖM, G., ENGSTRÖM, P.,  BRUN, A.,  WIDEGREN, B. &SALFORD, L. G.  2002. Tumor Treatment by using  Pulsed Electric Fields  (PEF) Combined with Radiation Therapy and  Immunization  with syngeneic Interferon- gamma (IFN-g) secreting tumor cells.                Neuro- Oncology, 4,68 
 • PERSSON, B. R. R., BAURÉUS KOCH, C., GRAFSTRÖM, G., ENGSTRÖM, P. E. & SALFORD,  L. G. 2003. A model for  evaluating therapeutic response of combined   cancer treatment  modalities: Applied to treatment of  subcutaneously  implanted  brain tumors (N32 and  N29) in Fischer rats with pulsed electric  fields (PEF) and  (CO)-  C-60-gamma radiation  (RT). Technology in Cancer  Research & Treatment,  2,459-470. 
 • PERSSON, B. R. R., KOCH, C. B., GRAFSTROM, G., CEBERG, C., AF  ROSENSCHOLD, P.  M., NITTBY, H., WIDEGREN,  B. &SALFORD, L. G. 2010.  Radiation Immunomodulatory  Gene Tumor Therapy of Rats with Intracerebral Glioma  Tumors. Radiation Research,  173, 433-440. 
 • PRALL, F., DÜHRKOP T, WEIRICH V, OSTWALD C, LENZ P, NIZZE H & M, B.  2004.  Prognostic Role of CD8 Tumor-  Infiltrating Lymphocytes in Stage III  Colorectal Cancer  With and Without Microsatellite Instability. Human  Pathology35, 808 - 816. 
 • RONTGEN, W. C. 1995. DECEMBER 28, 1895 - ON A NEW KIND OF RAYS  (REPRINTED).  Veterinary Radiology  &Ultrasound, 36, 371-374. 
 • ROSZMAN, T., ELLIOT, L. & BROOKS, W. 1991. Modulation of T-cell function by  gliomas. Immunol Today, 370. 
 • SHANKAR, G. & SALGALLER, M. L. 2000. Immune monitoring of cancer patients  undergoing experimental  immunotherapy. Current Opinion in Molecular  Therapeutics,2,  66-73. 
 • SHARP, H. J., WANSLEY, E. K., GARNETT, C. T., CHAKRABORTY, M.,  CAMPHAUSEN, K.,  SCHLOM, J. & HODGE, J. W.  2007. Synergistic antitumor  activity of immune strategies  combined with radiation. Frontiers in Bioscience,  12,4900-4910. 
 • ZHANG, L., CONEJO-GARCIA, J. R., KATSAROS, D., GIMOTTY, P. A.,  MASSOBRIO, M.,  REGNANI, G.,  MAKRIGIANNAKIS, A., GRAY, H., SCHLIENGER,                K., LIEBMAN,  M. N., RUBIN, S. C. &COUKOS, G. 2003.  Intratumoral T  cells,  recurrence, and survival  in epithelial ovarian cancer. New England  Journal of  Medicine,348,  203- 213.     
 
 
 
 
Summary of our own recent research in:
Radiation Immunomodulatory Gene Tumor Therapy of  glioblastoma  multiforme tumors
 
 
In order to improve the clinical efficacy of Brain Immune Gene Tumor  Therapy  (“BRIGTT”) we  investigated  the effect of radiationtherapy  (RT) with  5 or 15 Gy   60Co gamma radiation in  combination with  intraperitoneally  injections of syngeneic  IFN-gsecreting cells in rats  with  cerebral inoculated  N29 glioma tumors. The rats  were treated  with RT at day 7 after  inoculation  and then repeated for at most two  more times, at days 21 and 25.
For intracerebrally implanted N29 glioma tumor cells RT alone had no  significant  effect on the  survival time. Immunization with N29 cells  increased  the survival  time 60% (p=0.04).  Immunization combined  with 5 Gy radiation  therapy increased   the survival time 87%  (p=0.003) with 75% complete  remissions (p=0.03),  and  with 15  Gy the survival time  increased 45%  (p=0.03) with 63% complete  remissions (Persson et al., 2010b).    
For subcutaneously implanted N29 glioma tumor cells on both hind  legs the  tumour  growth  rate response was studied after  immunization with syngeneic  IFN- ggene  transfected cells and  RT (20  Gy) given only to the right contra- lateral  tumors.  Tumors growth  rate (TGR % per day)   of the RT treated  tumor was  significantly  decreased  compared to the controls. With  immunization alone there  was, however,  no significant decrease of the TGR  of the tumors,  while   with the  combination of RT  and immunization the TGR  values were  highly significantly  decreased (Persson et  al., 2010a) . 
 
 
The difference of the TGR on the un-irradiated left side relative to the  unirradiated  controls,  defined as the Abscopal effect, was significantly  different from zero in the  group of rats treated   with RT only.  On the  other  hand, the Abscopal effect for  immunization alone and it´s  combinations with  RT was not significantly different from zero.
This work has been presented at following conferences:
BMEI2008
The International Conference on BioMedical Engineering and Informatics 
was held from 27 to 30 May 2008 in Sanya, Hainan , China . 
The aim of BMEI2008 is to bring together researchers working in many different  areas of biomedical engineering and informatics to foster international  collaborations and exchange of new ideas.
2010
Presentation: (050) EPS Global International Cancer Forum,   :held on  November 13 -14,  2010 in city   of Chongqing in China. 
Poster: (051) 38th Annual Meeting of the European Radiation  Research Society held on 5 –  9 September 2010 Stockholm  Sweden.
   
 
 
2011
InTech - Advances in the Biology, Imaging and Therapies  for  Glioblastoma is  published
Dear Dr. Persson,
We are happy to inform you that the book Advances in the Biology,  Imaging and  Therapies  for Glioblastoma, ISBN 978-   953-307-284-5, edited  by Clark C. Chen  has been released  online.
The permanent web address of your chapter entitled "Radiation Immune  Modulation  Therapy of Glioma" can be reached  by clicking on the link
http://www.intechopen.com/articles/show/title/radiation-  immune-  modulationtherapy-  of-glioma
The book:
PERSSON, B. R. R. 2011 . (055) Radiation Immune Modulation Therapy of  Glioma,  In:  CHEN, C. C. (ed.)  Advances  in the Biology,  Imaging and Therapies  for  Glioblastoma,.   Vienna: InTech.pp. 363-386
(ICCR) i Warszawa 28 Augusti – 2 september 2011
Poster: (052) International Conference Radiation  Research
 
 
Vetenskaplig redogörelse från International Conference  Radiation  Research (ICCR)   
Huvudsyftet med deltagandet i ICRR konferensen var att presentera  “ Radiation Modulated  Immune Response and Abscopal Effect  in  Rats  with Contra lateral tumours”, Detta  passade väl in i  sessionen om  Bystander effekten som var ett av de ledande  huvudtemana vid
konferensen. Joniserande strålning har i  in vitro experiment visat sig  påverka  inte bara direkt  bestrålade celler utan påverkar även icke  exponerade celler  vid sidan av de bestrålade cellerna.     Detta
fenomen kallas ”Bystander”-effekten och förmedlas dels genom  direktkontakt  via ”gapjunctions  och dels genom signalsubstanser i  mediet. Biologiska  effekter som mutationer,kromosombrott  osv kan på   detta sätt förmedlas till  obestrålade celler. Vid ICRR var Bystander  effekten ett  hett ämnesområde  med ett stort antal bidrag. Bystander  effekten har bl.a. stort inflytande på  hur  man skall skydda  rymdresenärer som exponeras kraftigt av den kosmiska  strålningen.  Den     har också stor betydelse vid uppskattning av effekter vid låga
stråldoser som vi exponeras för i vår dagliga vardag såsom radon i  bostäder,  radioaktiva ämnen   i födan och diagnostisk inom sjukvården.  Det har hittills  varit tunnsått med studier av  bystander effekten in  vivo. Vårt bidrag  ” Radiation Modulated Immune Response and
Abscopal Effect in Rats with Contra-lateral tumours” väckte  därför stort  intresse, Vi  presenterade en experimentell modell med  kontralateralt  implanterade tumörer på flanken hos
råttor. Efter bestrålning av endast den högra tumören studerades  effekten  även på de icke  bestrålade vänstra tumören. Vi kunde  konstatera att efter  bestrålning av den högra tumören
tillväxt hatigheten i den icke bestrålade tumören minskade med 30 %.   Vi  studerade också  effekten av kombination med vaccinations terapi  men fick  ingen ytterligare effekt vilket  indikerar att inte enbart  immunologiska  faktorer är verksamma.
Bilagor: 
Poster (067)
2013
Journal: Trends in Cancer Research, vol. 9, 2013
Review article:
Crister Ceberg, and Bertil R.R. Persson  
Medical Radiation Physics, Lund University, S-22185 Lund Sweden
Running Title:  CO-OPERATIVE RADIO-IMMUNE THERAPY
ABSTRACT 
Radiation therapy for cancer treatment is delivered more or less in the same mode as during the  past 100 years. Low dose (2 Gy) fractions are given daily until a high target dose (60-70 Gy) is  achieved. This treatment regime aims at eradicating the tumour by radiation induced cancer cell  death. But traditional fractionated radiation therapy also decreases the number of radiation  sensitive T-cells (CD3+, CD4+, and CD8+) in the tumour and thus prohibits immunogenic cell  death. Several pre-clinical studies show that radiation therapy given by hypo-fractionation  dramatically enhances the effect of otherwise non-effective immune-therapy. This opens up the  possibility for an alternate cancer therapy regime using radiation in co-operation with immune  therapy, instead of counteracting as in conventional fractionated radiation therapy regimes. This  review summarizes the effects of various fractionation modes of radiation on the tumour and  various immune cells: CD4+ and CD8+ T-cells, T reg, NK cells and DCs. A number of pre-clinical  studies which demonstrate the enhanced therapeutic response of malignant tumours to various  combinations of immunotherapy (IMU) with single fraction or hypo-fractionated radiation therapy  (RT) are reviewed. The clinical trials of combining immune therapy and radiation therapy carried  out so far have been performed by using conventional radiation therapy with sparse effect.  Clinical studies of combining established IMU regimes with a single 8 Gy fraction RT could open  up the possibility for a deeper co-operation between biology and physics. This therapeutic co- operative regime may also reduce the probability of relapse, and if relapse occurs the treatment  can be repeated.
KEYWORDS Radiation therapy, Immune therapy, Cancer 
Acknowledgement This review article is dedicated to  Professor emeritus Leif  G. Salford and Professor Bengt Widegren for their support in the progress of  the pre-clinical experimental studies of co-operative radio-immunotherapy for  malignant glioma.
2014
Seminarium Medicisk Strålningsfysik 2014-04-25
 
 
 
 
 
 
7th Annual World Cancer Congress (WCC-2014)
Time: May 16-18, 2014
Venue: Nanjing, China
Bertil R.R. Persson PhD, MDh.c, Professor emeritus  
Medical Radiation Physics, Lund University, S-22185 Lund Sweden
E-mail: bertil_r.persson@med.lu.se
ABSTRACT (092)
In a clinical study at Lund University directed by Leif G. Salford at al., we  found that Immunizations with a vaccine of autologous tumour-cells  transduced with the genes for Interferongamma (IFNg), in patients with  glioblastoma multiforme is safe, feasible and prolongs survival  significantly as compared to only surgery and radiotherapy. 
During 1998-2001 Immunization with syngeneic IFNg secreting  tumour cells was studied in Fischer-344 rats with N29 glioma tumours  implanted on both flanks, In these studies the combination of radiation  therapy and immunization with IFNg transfected tumour-cells  surprisingly showed a remarkable decrease (p<0.01) in tumour growth  rate. 
In other preclinical studies during 2002-2003 with intra-cerebral  implanted N29 tumours in Fischer-344 rats, we found that a single  radiation dose of 6 Gy to the brain dramatically enhances the effect of  syngeneic tumour cell vaccine, resulting in 75 % complete remissions.  Such a therapeutic co-operative regime opens up for an interesting  alternative to improve the efficacy of cancer immune therapy and also  reduce the probability of relapse, and if relapse occurs the treatment can  be repeated.
Several other researchers around the world have in preclinical studies  also recorded the cooperative effect of a single radiation dose of 6-10 Gy  with various immune therapeutic regimes. This presentation summarizes  the results of our studies in Lund, and from researchers recording the  enhanced therapeutic response of malignant tumours to various  combinations of immunotherapy (IMU) with single fraction or hypo-  fractionated radiation therapy. Clinical trials of combining immune  therapy and conventional fractionated radiation therapy, however, have  reported sparse effects. Up to now, however, no clinical studies of  combining established immune therapy regimes with a single »8 Gy  fraction RT has been performed although the promising preclinical results   of such a combination. 
The effects of radiation are an increased release of tumour antigens,  maturation of dendritic-cells and abolishing the action of immune  suppressing cells.  This co-operative interaction of Radiation and Immune   therapy is recognized as a breakthrough in cancer treatment that could  result in more successful treatment of radio-resistant tumours (i.e.  pancreas, malignant glioma, melanoma, and lung), and tumours in  radiosensitive organs such as colon and liver.
Keywords: Interferon-gamma (IFN-g), glioblastoma multiforme, 8 Gy  single-fraction radiation therapy.
Presentation (093) Co-operative Radio-Immune-Stimulating Cancer Therapy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 7-Medicinsk neutronvetenskap
 
 
 
Medicinsk Neutron  Vetenskap
 
 
 
 
 
 
Vad är en neutron och vad  kan man göra  med  neutroner inom medicin ??
 
 
 
 
 
 
1920 framlade Rutherford en teori om att  det skulle existera  neutrala  partiklar i  atomkärnan som han kallade "neutroner”,  efter  den latinska roten  för "neutral" och  den grekiska ändelsen "-on"  (efter mönster  av protonen och  elektronen). 
1930 upptäckte de tyska fysikerna  Walther  Bothe och Herbert  Becker att  när de  högenergetiska alfapartiklar som polonium  utstrålar träffade på vissa  lätta grundämnen  – beryllium, bor och  litium – så uppstod en  ovanligt  genomträngande typ av strålning.  Denna troddes först vara gammastrålning.
1932 gjordes nästa betydande bidrag av   Irène Joliot-Curie och  Frédéric  Joliot i  Paris, då de visade att om denna mystiska  strålning   träffade paraffin,  eller andra  kemiska föreningar  innehållandes väte  så  utsändes protoner med  mycket hög energi.  Detta motsade inte i  sig själv tron på att det  var fråga om  gammastrålning.
1932 utförde den brittiske fysikern  James  Chadwick en serie  experiment som   slutgiltigt visade att hypotesen med  gammastrålar  var ohållbar, och föreslog  att  strålningen istället utgjordes av  oladdade  partiklar med ungefär samma  massa som  protonen. Han  utförde även experiment som  stödde detta  antagande
Samma år började Enrico Fermi, strax efter  det att neutronen  upptäckts  1932,   experimentera med att bestråla tunga  atomkärnor  som uran med neutroner  med  avsikt att producera ännu tyngre  grundämnen. Resultaten var svårtolkade  och  fick sin naturliga  förklaring först 1939 när   Otto Hahn och Lise Meitner  upptäckte  fissionsprocessen.
Detta blev upptakten till kapplöpningen  mellan nazi-tyskland och  den   fria  världen  om vem som först kunde framställa en  fissions  bomb  dagligt talat en  atombomb.  Som vi nu vet blev det USA som  fällde  den  första atombomben  över Hiroshima 1945.  Vad som  hände  i  Tyskland är fortfarande  höljt i dunkel.
Parallellt med fissionsforskningen studerade  man spridning av  neutroner. Det  visade sig  då att neutronen hade både partikel och  vågliknade egenskaper.  Våglängden hos  långsamma neutroner  visade sig passa med  atomära stukturer  och neutron spridning har  utvecklats till ett kraftfullt verktyg för att  studera  molekylära  processer och strukturer  i olika material. Det är framför allt detta  som den projekterade ESS anläggningen i  LUND kommer att  användas till. 
 
 
Men vid Medicinsk Strålnings Fysik i Lund  arbetar vi för att även  medicinsk  forskning  skall bli möjlig vid ESS!!!
 
 
Seminarium 2011-08-26 Medicinsk  strålningsfysik:
Medicinsk Neutron Vetenskap I
Bilagor:
2. Neutron radiografi (057)                      
 
 
Seminarium 2011-10-28 Medicinsk  strålningsfysik:
Medicinsk Neutron Vetenskap II
Bilagor:
 
 
Semiarium 2012-08-31  Medicinsk  strålningsfysik:
Strålskydd vid European Spallation  Source (ess) en utmaning för MSF
 
 
 
 
 
 
 
8. 8-Acta Scientiarum Lundensia
graphic
 
 
 
 
Acta Scientiarum Lundensia ISSN 1651- 5013
Editor: Professor Bertil R.R. Persson
Medical Radiation Phusics
Barngatan 2 SE-221 85 Lund Sweden
e- mail: bertil_r.persson@med.lu.se
Mobil : +46708 27 80 87
Scientific Board 2014
Arne Brun  Professor em. Neuropathology
Bertil R.R. Persson  Professor em. 
   Medical Radiation Physics Lund University
Leif G. Salford  Senior Professor Neurosurgery Lund Univ. 
Bengt Widegren  Professor of Genetics and 
   Tumour Immunology
Henrietta Nittby MD Neurosurgery
Crister Ceberg PhD Associate Professor 
    Medical Radiation Physics Lund University
 
 
2011
 
 
graphic
(063)
Citation:(Acta Scientiarum Lundensia):
Persson B. R. R., (2011). Review article: Treating  tumoral diseases  (cancer) with a   combination of ionizing radiation and  pulsed electric  fields,   Acta Scientiarum  Lundensia, Vol.  2011- 001,  pp. 1-20,  ISSN 1651-5013
Review article
TREATING TUMORAL DISEASES (CANCER) WITH A COMBINATION OF  IONIZING  RADIATION  AND  PULSED  ELECTRIC FIELDS.
Bertil R.R. Persson
Medical Radiation Physics
Lund University, SE22185 Lund, Sweden
E-mail: bertil_r.persson@med.lu.se
ABSTRACT
The aim is to review a patented method and apparatus for treating tumor  diseases  (cancer)   with a  combination of ionizing radiation and pulsed  electric fields, that  might open a new  regime of  radiation therapy  fractionation with a short intensive  treatment with high radiation  dose  fractions  combined with pulsed electric  fields.  
Sub-optimal radiation treatment was administered separately or in  combination  with  electric  pulses of  field strength (1200 V/cm) to  subcutaneous implanted rat  brain tumors on  both hind  legs.  The treatment  was repeated four consecutive days  and evaluated by recording  tumor  growth  rate and microscopically  examination.  Tumors were stained for  Factor  VIII/von  Willebrand Factor to investigate effects on  the  tumor  vasculature  and for T-  lymphocytes CD4  and CD8 to study their  infiltration  into the  treated tumors.
Radiation and pulsed electric fields applied concomitantly resulted in  rapid  tumor  regression  with  significantly (P<0.01 vs. Control)  prolonged  survival  (tumor free >80  days after  treatment) and an  average cure rate of  67%.  Animals treated with either just  radiation  or  just Pulsed electric fields  showed no significant enhanced  survival.  Histological and  immunohistochemical examination of  tumors treated  with RAD and  PEF  showed instant  and severe  deteriorating effects on  tumor  vasculature and  enhanced infiltration of  T-  lymphocytes.   
 
 
 
 
2012
 
 
graphic
(064)
   Citation  (Acta Scientiarum Lundensia):
Persson B. R. R., Malmgren, L., and Salford, L. G., (2012).  Research  article:  Studies of  1H-NMR Relaxation Dispersion in 
Human Brain- tissue Samples: Implications for Magnetic  Resonance  Relaxation  Dispersion Imaging (MARDI),  Acta  Scientiarum Lundensia,  Vol.  2012-001,  pp.  1-22,  ISSN  1651- 5013 
Research article
Studies of 1H-NMR Relaxation Dispersion in Human  Brain- tissue   Samples:  Implications for Magnetic  Resonance  Relaxation  Dispersion Imaging  (MARDI)
Bertil R.R. Persson1,  Lars Malmgren 1,2  and Leif G. Salford3
1Medical Radiation Physics,  2MAX Laboratory,3Dept. of Neurosurgery,, Lund University, Lund  Sweden
Contact:  Bertil R.R. Persson, Lund University,  
Dept. of medical radiation physics,  Barngatan 2, S-22185 Lund, Sweden.   
 E-mail: bertil_r.persson@med.lu.se
Abstract.  In order to analyze the relaxation characteristics in fresh human brain  tissue  and blood  samples  we  studied the  proton relaxation rate dispersion in the  frequency  interval from 0.01 to 10  MHz.  With the  Field  cycling method we apply,  the sample is  first magnetized in a relatively high  magnetic fields (0.5  Tesla),  which  then by electronic   means rapidly (10 -3  s) is reduced to lower  values (0.0001  - 0.5 Tesla)  where the excited  proton spin may relax during a time interval of about  3*T1max. Then the magnetic field  is  again quickly raised  up to higher level for the  detection of  NMR-signal. In order to  analyse the relaxation  characteristics we applied  a model with three  compartments of  water exchange. For each  compartment we  estimate a characteristic  frequency by  fitting  the dispersion curves to a sum of Lorentz distributions. The  characteristic frequencies  thus  obtained for various human tssuesater given in the following table. 
graphicStudying  the effect on the relaxation rate dispersion by heat treatment of blood  plasma we found a  breakpoint in the  relaxation rate at 80 ºC The relaxation rate at  low frequency 0.02 MHz  gives an  activation energy of 103 kJ/ mol  above the  breakpoint at 80 ºC and a very low value  of 3.1±0.5 kJ/mol   below  80 ºC. There  seems to be no effect of  Mn 2+ after heating to 80 oC.  This support the idea that  paramagnetic   ions has no effect on the  firmly bound water  in  proteins. At room  temperature,  however,  we found that paramagnetic ions (Mn 2+) have a  great  influence on the  relaxation rate  dispersion in the  low frequency region (10 - 20  kHz).  Magnetic resonance relaxation dispersion  imaging (MARDI) might  be  useful  for imaging of  reactive oxygen radicals and oxygen distribution  by using  paramagnetic or  organic free- radical contrast agents. 
Keywords: field cycling, NMR, relaxation, dispersion, human  brain,  tissue,  paramagnetic,  
 
 
 
 
 
 
 
 
graphic
(065)
 in press
Citation (Acta Scientiarum Lundensia):
Grawé J., Abrahamsson Zetterberg, L., Persson, B. R. R., and Salford, L. G.,  (2012).  Studies  of  effects of  GSM-900 microwave exposure on DNA  ”micronucleus”  formation in mice,  Acta  Scientiarum Lundensia,  Vol. 2012-  002,  pp. 1-15,  ISSN  1651-5013
Research article:
STUDIES OF EFFECTS OF GSM-900 MICROWAVE EXPOSURE
ON DNA ”MICRONUCLEUS” FORMATION IN MICE
Jan Grawé1), Lilianne Abrahamsson Zetterberg 1),
Bertil R.R. Persson2)  and Leif. G. Salford3)
1)Dept. Genetic and Cellular Toxicology, Stockholm  University,  Wallenberglaboratory, S-106  91  Stockholm,  Sweden.2)Radiation Physics  Dept,  3)  Dept of Neurosurgery, Lund  University,Rausinglaboratory, S-221  85 Lund, Sweden
Corresponding authors:
)Jan Grawé                                                                 2   )Bertil R. Persson
Uppsala University                                                      Lund University                              
Dept. of immunology, genetics and pathology         Dept. of medical radiation Physics
Rudbecklaboratory                                                      Barngatan 2   
Dag Hammarskjölds väg 20                                        SE-221 85 Lund
SE-751 85 Uppsala, Sweden                                      Tel: +46 70 278087
Tel:            +46 18 471 4656,                                    E-mail; Bertil_r.persson@med.lu.se  
Mobile;      +46 70 2577874
Fax:            +46 18 552739
E-mail:           Jan.Grawe@igp.uu.se
 Abstract.  
Possible genotoxic effects of microwave exposure from GSM-900 mobile  telephones have  investigated  with  in vivo  micronucleus assay of mouse  erythrocytes  from CBA mice and GFAP  knockout mice.
No significant change in the frequency of erythrocytes with micronuclei  neither  in the  young  (polychromatic  PCE) or mature (normichromatic NCE)  erythrocytes.  There is, however,  a tendency but  not  significant to increased  MPCE in female mice  after 35 days of exposure.  There is a marked tendency   to  lower PCE-fraction in the  exposed  groups. When male and  female is studied  separately there is no  significant  difference. However, if the values are  normalised to eliminate the sex-difference  there  is a  significant lower fraction  in the exposed  mice. Another  observation is  lower  weight of the exposed  male. 
If normalised data for both sexes are pooled there is an almost significant  difference (95%  level) in  weight. We  found a less pronounced difference in  the CBE  mice than in the GFAP  experiment. Thus  genotype might play a role in  microwave  exposure. Differences in exposure  time and number of controls  in  GFAP and CBA  experiment might  influence the results. We  observe a  moderate decrease of  formation of  new erythrocytes in the exposed animals.  This  might fit the tendency of  lower  weight in  the exposed  animals and might  indicate a general  decreased cell-  proliferation in the exposed animals .
Keywords:   GSM-900, mobile telephones, microwave, erythrocytes (E),  polychromatic  (PCE) or mature  normichromatic  (NCE), micronuclei,  CBA mice,  GFAP  knock-out  mice
 
 
 
 
 
 
 
 
graphic
(974)
Citation: (Acta Scientiarum Lundensia)
Salford L. G., Brun, A., snd Persson, B. R. R.  (2012). GSM 900 MHz  exposure of  Transgenic  GFAP- Mice: A study of Histopathology, Tumour  induction and BBB  leakage,  Acta Scientiarum  Lundensia, Vol.  2012- 003,  pp. 1-17,  ISSN:1651-5013
Research article:
GSM 900 MHz Exposure of Transgenic GFAP-  Mice:
A study of Histopathology, Tumour induction and  BBB  leakage
Leif G. Salford1), Arne Brun 2), and Bertil R.R. Persson3)  
Departments of Neurosurgery1), Neuro Pathology 2), Medical Radiation  Physics3),  Lund  University, 22185  Lund Sweden, 
Corresponding author:
Bertil R.R. Persson,  
Lund University, 
Dept. of medical radiation physics,  
Barngatan 2, S-22185 Lund Sweden 
E-mail: bertil_r.persson@med.lu.se
Abstract. In previous work we have studied the effects of electromagnetic  fields  upon the  promotion of  growth of  tumours from two different rat glioma  cell lines,  RG2 and N32,  inoculated in the  brains of Fischer  344 rats.   No  promotions of  tumour growth due to the EMF  could be demonstrated in  large  series of  animals as  compared to their  matched controls. In the  present study we  have utilized a  newly  generated  "knock-out" mouse model. By the use of  gene  targeting, Pekny et al. have  created  mice deficient for glial  fibrillary acidic  protein (GFAP),  which is an  astrocyte-  specific protein that  forms intermediate  filaments in  the cytoskeleton  of  astrocytes.  The GFAP- deficient mice utilized  by  us develop spontaneous tumours,  both  lymphoblastic (non- Hodgkin)  lymphomas and Anaplastic  rapidly growing  tumours  diagnosed  as  malignant Swannomas. The test system consists of four TEM-  cells. A  GSM telephone is  hooked up to a  terminal program on a computer that  controls the  power and  repetition of  pulses.  The rats were  exposed  for  about 8  hours during 43  days  for a total time of 1143  hours.  
In male GFAP-mice we found tumours in all 6 controls and in 4 out of 6  exposed. We  found,  however,  no tumours  in FM controls and in seven exposed  FM  mice we  fund only 1  tumour.  Microwave exposure  revealed no significant  effect on  tumour  evolution in the GFAP- mice.
In the CBA-mice microwave exposure gave no significant results of BBB-  leakage. But for  the CBA-   mice BBB- leakage after microwave exposure of CBA-  mice     was found probable at a  99% significance-   level
Acknowledgement: We wish to thank professor Milos Pekny, MD, PhD, at  the  Institute of  Neuroscience  and Physiology, University of Gothenburg for  giving us the  opportunity to use  his  GFAP mice for this study.   We also thank  BMA Catarina  Blennow and BMA Sussanne  Strömblad at the Rausing  Laboratory for their  excellent  technical assistance in the exposure  and  blood-   sampling of all the mice.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vol: ASL- 2012-  004-  BEEF-  Exposure
graphic
in draft
Reseach article: 005-ASL-2012-004- BEEF-Exposure
Exposure devices used in Lund for the studies of 
biological effects of electromagnetic fields
Malmgren Lars1), Persson Bertil RR 2), and Salford Leif G.3),
1)Max Lab, 2) Dept. of medical radiation physics,  3),Dept of Neurosurgery
Lund University, Lund Sweden
Corresponding author:
Bertil R.R. Persson,  
Lund University, Dept. of medical radiation physics,  
Barngatan 2, S-22185 Lund Sweden 
E-mail: bertil_r.persson@med.lu.se
 
 
 
 
 
 
 
 
Vol: ASL  2012-   005
graphic
in draft
Reseach article:006-ASL-2012-005-GSM-ODC-V1252 
Effects of Exposure to GSM 900 MHz Microwaves 
on ODC Activity and Polyamine Levels 
in Brain, Muscle and Intestine from Rats and Mice
B.R.R. Persson,1 L. Persson, 2 and L.G. Salford3  
Departments of 1Medical Radiation Physics,  2Molecular and Cellular  Physiology and  3Neurosurgery, Lund  University, S-221 85 Lund Sweden.
Corresponding author:
Bertil R.R. Persson,  
Lund University, Dept. of medical radiation physics,  Barngatan 2, S-22185 Lund Sweden 
E-mail: bertil_r.persson@med.lu.se
Abstract.  Effect of exposure to GSM 900 MHz Microwaves have been studied on  activity of ODC  and  levels of  polyamines in brain and muscle tissues from rats and mice.
We have utilised a newly generated "knock-out" mouse model deficient for glial  fibrillary  acidic protein   GFAP as well  as Fischer 344 rats. 
The exposure system consists of four TEM-cells. A GSM telephone is hooked up to  a  terminal  program on  a computer  that control the power and repetition of pulses.  The  rats were  exposed for EMF  with an amplitude  of 1 W that gives a SAR  0f 0.2 W/kg. For  the GFAP mice the  exposure time was about 8  hours during 43 days  for a total time of  1143 hours. The  Fischer rats  were exposed for different time  intervals 60, 120, 240 and  360  min. For comparison, we also  exposed Fischer  rats to CW at 1 W that give  SAR 1.6  W/kg.
We examined the activity of ODC and levels of polyamines in brain tissue as well as  muscle  tissue and  intestine.
The Exposed/Control-ratio of ODC and polyamines in  brain tissue from GFAP  mice do not  differ  significantly from 1  in any of the groups of animals. In  muscle tissue  of  GFAP Mice  exposed to 900 MHz  GSM  the ODC activity is increased in  male mice  and  the level of putrecine in  female mice.
In intestine tissue spermidine and spermine levels in exposed is lower than in  controls for  both male  and  female.
No changes between exposed and controls are observed in grey or white matter or  the brain  stem at  exposure times  60, 120 and 360 min. At 240 minutes GSM-exposure,  however, the ODC  activity in exposed  Fischer 344 rats is significantly  increased (>1) in  grey matter and in the  cerebellum and brain stem. After 2 h   GSM-exposure the levels of  spermidine and  spermine in  exposed Fischer 344 rats is also significantly  increased  (>1)  in grey matter But no changes  between exposed  and controls are observed in white  matter  (basal  ganglier).
 
 
 
 
 
 
 
 
graphic
(073)
Citation: (Acta Scientiarum Lundensia)
Persson B. R. R., Malmgren, L., Brun, A., Eberhardt, J., Nittby, H.,  and  Salford, L.  G.,  (2012).  "Non-thermal" Effects on the Blood-Brain  Barrier in  Fischer rats by  exposure  to microwaves,  Acta Scientiarum  Lundensia, Vol.  2012-006,  pp. 1-39,  ISSN  1651-  5013
Research article:
Non-Thermal” Effects on the Blood-Brain Barrier 
in Fischer rats by exposure to microwaves.
Bertil R.R. Persson, Lars Malmgren, Arne Brun, Jacob Eberhardt,  Henrietta Nittby   and Leif G.  Salford,
Lund University, S-221 85 Lund Sweden
Corresponding author:
Bertil R.R. Persson,  
Lund University, Dept. of medical radiation physics,  
Barngatan 2, S-22185 Lund Sweden 
Abstract.  Effect of 915 MHz electromagnetic fields (EMF) on the blood brain-  barrier  (BBB)  permeability  has been  studied in Fischer 344 rats of both sexes.  Male and female  Fischer 344 rats  were exposed in a  Transverse  Electromagnetic  Transmission line chamber  to microwaves of 915  MHz as continuous wave  (CW)  and pulse- modulated with different  pulse power and at various time  intervals. The  CW- pulse  power varied from 0.001W to 10  W and the exposure time from 2  min.  to  960 min. In each experiment we  randomly placed 4  rats in excited and 4  control  rats in non-excited  TEM-cells respectively. The rats  were not  anaesthetised during  the exposure.
The rats were exposed to 915 MHz microwaves, either continuous wave  (CW) or pulse  modulated  at 4,8,16  or  217 Hz with 0.57 ms pulse width, or pulse  modulated at 50 Hz with  6.6 ms  pulse width as well  as from a real GSM-900  telephone.
All animals were sacrificed by perfusion-fixation of the brains under  chloralhydrate  anaesthesia  after the  exposure. The brains were then perfused, first  with saline for 3-4  minutes, and then with 4%   formaldehyde for 5-6  minutes.  Whole coronal sections of the  brains were dehydrated and  embedded in  paraffin  and sectioned at 5 μm.   The degree of  albumin leakage was demonstrated  immune-  histo-  chemically and classified in order of  increased  number of albumin  extravasations by  a rank number: 0 -  0.5 - 1.0 - 1.5 - 2 - 3.  Pathological albumin  leakage was  judged as albumin  extravasations equal to or  larger than 1.
 The frequency of pathological rats in all control groups was about 17%.  Among rats  exposed  to  pulse  modulated microwaves the ratio of pathological rats  was  170/481(0.35±0.03) and among  rats  exposed to continuous  wave exposure  (CW) it was  74/149 (0.50±0.07). These results are both  highly  significantly  different to their  corresponding controls (p<0.0001).
 The rats were exposed to SAR various values: 0.2; 2; (20-40); (100-500);  (1000-  3000) mW/kg. In  the  217 Hz  modulated group (GSM simulated) we found  the most  increased ratio of albumin  extravasations  OR= 4 at 0.2  mW/kg. But no  significant increased  ratio at SAR 2000 mW/kg. The  response curve of OR  versus  log(SAR) had the  shape of a  bathtub, with a minimum at a100 mW/kg.  A similar  curve was  recorded for OR versus  Specific Absorbed  Energy (SAE Joule / kg)  with a  minimum at 100 J/kg. Similar  response  curves were recorded for the  various  modulation frequencies  4; 8; 16; 50 Hz. We found no  pronounced  difference between the various modulation  frequencies  other than the effect of  CW  exposure seems to be more effective than pulse modulated exposure in  opening the  BBB at high SAR  values 100-2000 mW/kg.
Conclusion: The opening of the BBB is most effective at SAR values in the  range of  0.1-0.5  mW.kg- 1 and less  effective in the range of 50-500 mW.kg -1. In  this low SAR range  thermal effects  are unlikely.  Thus there seems to be  a non-  thermal mechanism involved  triggering the opening of  the BBB.
Keywords: Blood-brain barrier, Albumin leakage,   Fischer rats,  electromagnetic field,  microwaves,  non-  thermal  effects, Mobile phone GSM- 900, GSM.1800
 
 
 
 
 
 
 
 
graphic
(075)
Citation: (Acta Scientiarum Lundensia)
Persson B. R. R., Engström, P., Grafström, G., Bauréus Koch, C.,  Widegren, B.,  and  Salford, L.  G., (2012). Treatment of tumour cell with  5- aza-2-deoxycytidine  (DAC) for  immune tumour  therapy of Glioma in  Fischer  344 rats,  Acta  Scientiarum Lundensia,  Vol. 2012- 007,  pp. 1-  21,  ISSN  1651-5013 
Reseach article:
Treatment of tumour cell with 5-aza-2-deoxycytidine (DAC) 
for immune tumour therapy of Glioma in Fischer 344 rats
Bertil R.R. Persson,1,4  Per Engström,1,4  Gustav Grafström, 1,4 
Catrin Bauréus Koch,1,4   Bengt Widegren3,4 and Leif G. Salford 2,4
1Dept. Medical Radiation Physics, 
2Dept of Neurosurgery, 
3Dept of Tumor Immunology,
4Rausing Laboratory, Biomedical Centre, 
Lund University, 221 85 LUND, Sweden
Corresponding author:
Bertil R.R. Persson,  
Lund University, Dept. of medical radiation physics,  Barngatan 2, S-  22185  Lund  Sweden 
E-mail: bertil_r.persson@med.lu.se
bengt.widegren@cob.lu.se;leif.salford@med.lu.se
Abstract
Fisher 344 rats with implanted N29 glioma tumours were treated  with  Pulsed  Electric Fields  (PEF) in combination with  immunization  using  either IFN-  gene-   transfected syngeneic  tumour cells or IFN- g  transfected N29 cells treated  with  10 M 5-  aza-2-deoxycytidine  (DAC).
Tumours (N29) were inoculated subcutaneously on both thighs of  female F-344  syngeneic  rats. The left tumour was treated once  with 16  exponential pulses  with an electric field  strength of 1400  V/cm, and 1.0  ms duration (time  constant). No anticancer drugs  were  given at any  time. The following day and   then once weekly  for  three weeks, the  animals  were given intra- peritoneal  injections of  irradiated, modified  N29 tumour cells.  
The results were evaluated by daily measuring the size of tumour  on  both sides  of  the  animals. Treatment with solely PEF in 32  animals  resulted in a specific  growth  rate  decrease of 20±6 % on  the PEF  exposed tumour. The effect at  the non  targeted tumour  was negligible  (0±4 %). Treatment with IFN-   secreting tumour  cells resulted in a  significant decrease of tumour growth rate  on  the  right tumour  of 20±  2 %  (p< 0.05 ) and  no significant effect  (3±0.3% ) was observed on  the  left tumour. Immunization with  DAC  treated  IFN secreting cells in  12 animals  showed no  significant decreased growth  rate, on  neither the  left nor the right  tumours. 
By combining PEF+IFN no significant decrease in growth rate  was  achieved.  But  in the  combination of PEF and IFN  secreting  cells  grown  in DAC medium  the  tumour growth rate  decreased by  about  50 % at  the PEF treated tumour  and  there was a decrease  of about  20% in  tumour growth at the non-PEF  treated  tumour  rate which is  about the  same as  for PEF treatment alone..
Immune therapy of rats with intracranial N32 tumours by  immunization  with IFN-   secreting  syngeneic cells treated with  DAC resulted in a  slight (3%) but not  significant increase in  survival time. With a single  RT fraction of 15 Gy there  was,  however, a significant increase  of 32%  in the length of survival  time of  the rats  with N32 tumours (p<0.02).  Radiation  therapy  with a single fraction  of 15 Gy  combined with  immunization with  IFN-  secreting  syngeneic cells  treated with  DAC  resulted in  significant (p<0.01) 34% increased length of  survival time  for  the  N32 tumours although there were no complete remissions.
Key words: Tumor growth rate, TGR, non-target,  Abscopal, Fischer rat, glioma, radiation  therapy, RT,  
Immunization, syngeneic tumor cells, interferon-gamma, IFN
 
 
 
 
 
 
 
 
graphic
(079)
Citation: (Acta Scientiarum Lundensia)
Ljungvall M., Salford, L. G., and Persson, B. R. R., (2013). Treatment of  brain  tumours with  electroporation and bleomycin in an  in vivo rat  model. (Master  Thesis  Med.  MagnusLjungvall, autum 2000; sem.11),   Acta Scientiarum  Lundensia, Vol.  2013-001, pp 1-10,  ISSN 1651-5013
Research article:
Treatment of brain tumours with
Electroporation in an  in vivo rat model
Magnus Ljungvall1), Leif G. Salford2) and Bertil R.R. Persson3)
Dept. Neurosurgery2), Dept.Medical Radiation Physics3)
1)Master Thesis Med. term 11, Magnus Ljungvall, autum 2000.
Corresponding author:
Bertil R.R. Persson,
Lund University, Dept. of medical radiation physics,
Barngatan 2, S-22185 Lund Sweden
E-mail: bertil_r.persson@med.lu.se
Abstract. The purpose of the study was to examine the possibilities of
prolonging the life of rats with brain tumours using electroporation only
while conducting impedance scans to evaluate the rate of electroporation.
During the experiments, the treated rats in the first batch had tumors grow
for 14 days and were then given electroporation with 8 + 8 exponential
pulses at 800 v/cm, and 15  F. Three of the animals given electroporation
and bleomycin and one of the animals given electroporation alone died
within three days of treatment. The reason for this may be oedema and
increased intracranial pressure due to the large amount of energy delivered
to the brain. In the second batch of rats given electroporation with 8 + 8
exponential pulses at 800 V/cm but with the lower capacitance setting of
4.5 F, none of the treated rats died within a week after treatment. Among
these rats, the tumors had also grown for only 10 days, thus further
decreasing the risk of critical increases of the intracranial pressure directly
after treatment.
Interpretation of the impedance scans made before and after is made
difficult due to factors such as possible short-circuiting of electrodes due to
bleeding in the operating area. Not counting the rats in the first batch that
died within three days of treatment, the rats treated with electroporation
had a significantly prolonged life compared to controls. These results
combined with results of a prior study of treatment of brain tumors in rats
with electroporation in combination with Bleomycin suggest that this form
of treatment may prolong the life of patients with brain tumours.
Keywords: electroporation, impedance
 
 
 
 
 
 
 
 
graphic
(080)
(081)
Citation: (Acta Scientiarum Lundensia)
Persson B. R. R., (2013). Transfer analysis of 210Po and 210Pb in the  terrestrial  environment,  Acta Scientiarum Lundensia, Vol. 2013-002,  pp. 1- 42, ISSN 1651-  5013
Transfer analysis of  210Po and 210Pb
in the terrestrial environment
Bertil R.R. Persson PhD. MDhc
Professor em. of medical radiation physics
Lund University. SE-22185 Lund. Sweden
Abstract
The transfer of  210Po and 210Pb between various compartments in the terrestrial  environment has  been  analysed  by using  various published data. The average activity  concentration of  210Po in soil is  61 ± 14  Bq.kg-1 d.w. with  a median (50%) value  of 44  Bq.kg -1 d.w. Ground water concentrations of   210Po in drilled  wells might be as high  as 6.5  Bq/l. But in regular drinking  water it is just about 3-5  mBq/l. The uptake of  radionuclides  from soil to  plant is usually given as the ratio of radionuclide  activity concentration per  unit  mass concentrations (Bq.kg-1  dry w.) of plant (AC plant ) and soil (AC soil  ) respectively.  This  ratio is called the  soil tranfer factor STF = AC plant /  ACsoil. The soil transfer  factorvaires widely beween various types of  crops  with an average about 0.056±0.003  Mean annual  deposition and activity concentrations (mBq.l -1) of 210Pb  210Po and in  rainwater varies with  latitudes  ( 0N to 0S) with longitudes ( 0W. 0E). Between latitudes 20  and 60  0N a linear relation between  the yje  activity concentration of 210Pb was found:  A( 210Pb) = 2.17 * ( ON) - 22.2  (mBq.l-1). Lichens  (Cladonia alpestris)  collected at was  used as a model for studying the sorpition and  retention of  atmospheric deposition in  plants  and the  upper layer of soil. The atmospheric deposition of  210Pb  and  210Po.  however. also affect the activity  concentrations in leafy  plants. By comparing the activity  concentrations in plants grown on an open field with  those grown on a field sheltered by  a  polyethylene  tent it has been possible to estimate a deposition transfer  factor : DTF=  Difference of  the activity  concentration in plants grown in open field (Deposition+Soil  “AC DS”)  and tent shelter  (Soil “AC S”)  respectively. divided  by the atmospheric deposition  “AD” during the vegetation  period  (Bq.m -2). The  deposition transfer factor for  210Pb thus  estimated is in the order of 0.5-1 (m 2.Bq-1)  for leafy  plants like grass  and 0.1-0.5 for less  leafy plant and straw. For various  grains it is < 0.2  (Barley grains 0.2;  wheat grains  <0.001.). For root fruits it is < 0.003 ( red beet 0.003; potatoes  <0.001).  Corresponding  values for   210Po are  about a factor 3 higher. The fraction of  210Pb firmly  incorporated into  the plant is about  82±20 % for  atmospheric deposited 210Pb and 60±20 % for   210Pb taken  up from soil. A few studies have been performed  to  quantitatively study the transfer of  the natural radionuclides  210Pb and 210Po from fodder to milk. The  activity  concentration  ratios  between milk and various types of forage was estimated to 1.4±0.7 for  210Pb  and  0.41±0.09  for   210Po. By assuming a  daily food intake of 16 kg dry matter per day the  transfer coefficient  Fm. that describes  the fraction of the daily intake of  radionuclides  that is secreted per litre of milk has been  estimated from these  studies. The transfer  coefficient Ffor 210Pb  thus obtained is 0.01±0.008 d.l -1  and for  210Po 0.003 ± 0.0007 d.l - 1.  These values are about 30 and 15 times higher than those  estimated by IAEA for  the  elements respectively.
Key words: Transfer, terrestrial environment,  210Po , 210Pb
 
 
 
 
 
 
 
 
graphic
Citation: (Acta Scientiarum Lundensia)
Danielsson H. R., Wester U., and Persson, B. R. R., (2013). Test of an empirical  method for  ozone detection in the stratosphere using two filtered broadband UV-  meters, Acta Scientiarum  Lundensia, Vol. 2013-003, pp. 1-20, ISSN: 1651-5013
Test of an empirical method for ozone detection in the  stratosphere using two filtered broadband UV-meters
Hans R. Danielsson1), Ulf Wester 1 and Bertil R.R. Persson 1)
Abstract
We describe a simple method to detect significant changes of the total ozone column  from global (diffuse and direct) zenith sky measurements taken at the Earth’s surface.   The calculation of the total ozone column relies on measured irradiance at two  wavelengths in the ultra violet part of the solar spectrum. One of these (i.e. 306 nm)  are  appreciable absorbed by ozone whereas the other (i.e. 360 nm) is not. The  method  provides measurements for clear as well as for cloudy sky conditions. The  natural  logarithm of the irradiance ratio at the two wavelengths, corrected for solar  elevation  dependence, is assumed to be proportional to the amount of ozone in the  atmospheric  column. It is assumed that the two wavelengths have same properties in  the atmosphere  excluding theimpact of ozone. Therefore variations in atmospheric  conditions should  cancel out in the ratio.We found a strong correlation between our  calculated quantity  and ozone measurements at The Danish Meteorological Institute,  DMI, Copenhagen,  Denmark, which is approximately 30 km away from the measuring  site. The correlation  coefficient, R, from linear regression had the value 0.90, and the  standard deviation,  Sres, for the residuals were 10.6 DU (Dobson Units), and the  mean value was 322 DU,  obtained from every day point measurements during the  Swedish summer, total 67 days.
Key Words: ozone, ozone measurements, ozone detection, UV, ultraviolet radiation,  UV-  measurements, solar UV
 
 
 
 
 
 
 
 
graphic
Citation: (Acta Scientiarum Lundensia)
Persson, B. R. R., Malmgren, L., Brun, A., and Salford, L. G., (2013). Brain tumour  growth  in rats exposed to electromagnetic fields used in wireless cellular  communication. Acta  Scientiarum Lundensia, Vol. 2014-001 pp. 1-23, ISSN 1651-5013
Review article:
Brain tumour growth in rats exposed to  electromagnetic fields used in wireless cellular  communication.
Bertil R.R. Persson, Lars Malmgren, Arne Brun, and Leif G. Salford
Lund University, S-221 85 Lund Sweden
ABSTRACT
In 1996 there was no convincing laboratory evidence that EMFs used in wireless  communicationcould cause tumour promotion at non-thermal exposure levels.  Therefore  we then performed a study of the effects from exposure to such  electromagnetic fields  in the rat brain glioma model we were using in our research for  brain tumour therapy. By  stereotaxic technique rat glioma cells (RG2 or N32) were  injected into the head of the  right caudate nucleus in 154 pairs of Fischer 344 rats in  both exposed and matched  controls. Starting on day 5 after inoculation, the animals  were exposed for 7 hours a  day, 5 days a week during 2 - 3 weeks. Rats of both  sexes were exposed to  electromagnetic fields in the microwaves frequency range 915  MHz both as continuous  waves (1 W), and as pulse-modulated at 4, 8, 16 and 217 Hz  in 0.57 ms long pulses and  50 Hz in 6.67 ms pulses, all with a maximum power  amplitude of 2 W per pulse. The  animals were kept un-anaesthetized in well- ventilated TEM cells during 7 hours a day for  5 days a week for 2-3 weeks. Their  matched controls were kept in identical TEM cells  without EMF exposure. At the end  of the exposure period the rat brains were examined  histopathologically. The tumour  size was measured with a calliper and the volume  estimated as an ellipsoid. Our study  of the 154 matched pairs of rats did not show any  significant difference in tumour  volume between animals exposed to 915 MHz  microwaves, and those not exposed.  Thus our results did not support that daily exposure  to EMF promotes tumour growth  when given from the fifth day after the start of tumour  growth in the rat brain until  the sacrifice of the animal after about 16 days. In the  present review our results  published 1997 have been re-evaluated in terms of SAR  dependence of tumour  volume observed ratio (exposed / control). We thus surprisingly  found that the shape  of tumour volume-OR versus SAR response was of bath-tube  pattern, similar to that  found in our parallel studies of albumin leakage through the blood-  brain barrier. Since  the SAR varies between most other animal studies reviewed and  human  epidemiological studies this SAR dependence might explain the controversy in  rendering the results. 
Key Words: Brain tumour, RG2, N32, Fischer rats, electromagnetic fields 915 MHz,  CW,  pulse modulated: 4, 8, 16, 50, 217 Hz , SAR.
 
 
 
 
 
 
 
 
graphic
Citation: (Acta Scientiarum Lundensia)
Persson, B. R. R., Bauréus Koch C., Grafström, G., Ceberg, C., Salford, L. G., and Widegren,   B., (2014). Immunization with syngeneic interferon-gamma (IFN-g) secreting tumour cells  enhance  the Therapeutic effect  and Abscopal effect from combined treatment of  subcutaneously implanted  contra-lateral N29 tumours on Fischer rats with pulsed electric fields  (PEF) and 60Co-gamma  radiation.,  Acta Scientiarum Lundensia, Vol. 2014-002, pp. 1-30,  ISSN 1651-5013
Research article
Immunization with syngeneic interferon-gamma (IFN-g) secreting  tumour cells enhance the Therapeutic effect and Abscopal effect from  combined treatment  of subcutaneously implanted contra-lateral N29  tumours on Fischer rats with Pulsed electric fields (PEF) and  60Co-  gamma radiation.
 Bertil R.R. Persson1,4), Catrin Bauréus Koch1,4),
 Gustav Grafström1,4), Crister Ceberg1,4),  
Leif G. Salford3,4) and  Bengt Widegren2,4).
Dept. Radiation Physics1), Dept of Tumour Immunology 2) , Dept of Neurosurgery3).  Rausing  Laboratory4), Lund University, 221 85 LUND, Sweden.
Summary
The aim of the present study is to study the Abscopal regression of subcutaneously implanted  N29  rat glioma after immunization with syngeneic IFNg secreting cells and treatment of contra- lateral  tumours with pulsed electric fields (PEF) and/or radiation therapy (RT). The study was  performed  on rats of the Fischer-344 strain with rat glioma N29 tumours implanted  subcutaneously on the  flank or on both the right treated hind leg and the left untreated hind leg.  Once weekly for three  weeks, the animals were given intra-peritoneal injections of irradiated,  modified N29 tumour cells,  secreting interferon-gamma (IFN-g). PEF was given with 16  exponentially decaying pulses at a  maximum electric fields strength of 1400 V/cm and t 1/e= 1  ms. RT was given with 60Co gamma  radiation at daily fractions of 5 Gy, to a total absorbed  dose of 20 Gy. The animals were arranged  into controls and groups of various treatments: PEF,  RT, PEF+RT and immunization (IFNg). 
Fitting the data obtained from consecutive measurements of tumour volume ( TV) of each  individual tumour to an exponential model  TV = TV0× exp[TGR× t] estimated the  tumours  growth rate (TGR %per day) after the day of treatment (t = 0).  TGR of the right-lateral  treated  tumour was significantly decreased for independent treatments with PEF and RT  and  with the  combined treatment PEF+RT. With immunization (IFNg) alone and in combination  with PEF there  was, however, no significant decrease of the TGR of the right-lateral tumours.  But in the  combination of immunization with RT or PEF+RT there was a highly significant  decrease of the  TGR values.
The Abscopal effect was evaluated by comparing the growth rate of the untreated contra  lateral tumours with the treated tumours. TGR of the left-lateral untreated tumour in the groups  with  independent treatment of right-lateral tumours with PEF, was not significantly reduced. But  the  TGR values are significantly reduced in the group of rats treated with RT  and the  combination PEF  + RT. With  IFNg alone  and in combinations with PEF  or RT there was no  significant decrease of  the TGR in the left lateral tumours. But in the combination of IFNg with  PEF+RT there was a highly  significant decrease of the TGR values in the left lateral tumours. 
The specific therapeutic effect (STE = 1 - TGR Exposed/ TGRCtrl ) after treatments with PEF   was 0.30±0.01 and after RT  0.46±0.04 and after the combination PEF+RT  0.36±0.08. After   immunization with IFNg secreting tumour cells the STE  0.09±0.07 is not significantly different  from  zero. Also for the combination of immunization and PEF  the  STE value of 0.07±0.07 is  not  significantly different from zero. In the combination of immunization with RT the STE value  was  0.32±0.01  that is significantly different from zero and  only slightly lower than for RT  alone. The  STE of the combination of immunization with (PEF+RT) resulted in an unexpectedly  high STE  value of 0.70±0.08 that is highly significantly different from zero (p < 0.0001).
The specific Abscopal effect (SAE = 1 - TGR Un-Exposed/ TGRCtrl ) of the contra lateral  unexposed tumours in rats treated with PEF or RT are both significantly different from zero. For  RT  the average SAE value is 0.33±0.04 and for PEF it is 0.11±0.05. The SAE value for the  combined treatment with PEF + RT is 0.26±0.02 that is about the same as for RT alone. For  immunization with IFNg secreting tumour cells only and IFNg +PEF the SAE values were not  significantly different from zero. But IFNg combined with RT result in a SAE value of 0.18±0.12   and the combination of IFNg with PEF+RT results in an improved abscopal effect with the  SAE  value of 0.33±0.06.
After combined treatment with PEF + RT the average of  the therapeutic enhancement ratio   (TER = STEExperimental  / STEIndependent) is 0.47 ± 0.12 and the abscopal enhancement ratio ( AER  =  SAEExperimental / SAE Independent)  is 0.61 ± 0.1 respectively. With all three treatment modalities  combined IFNg + PEF + RT and all combinations of independent treatments with PEF, RT or  IFNg are considered, the average of the TER is 1.20±0.15 and AER is 1.22±0.20. This might  indicate that there is a synergism on the tumours on both sides by combining PEF, RT and  immunization with IFNg secreting cells.
These results were first presented Nov 21-24, 2002, as Poster at Society of Neuro-  Oncology (SNO) Annual Meeting, San Diego, USA (Persson et al 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vol:ASL
graphic
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vol:ASL
graphic
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vol:ASL
graphic
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vol:ASL
graphic
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vol:ASL
graphic
 
 
 
 
9. 9-JAP 50 år
John och Augusta Perssons Stiftelse 50 år 2013
Utdrag ur Siftelsens Stadgar:
Denna sffielse, som skall hava till uppgift stödjande av  vetenskaplig  forskning av medicinsk art, särskilt forskning  rörande cancer, främst  inom Lunds universitets  verksamhetsområde, skall beniimnas "John och  Augusta  Perssons stiftelse för vetenskaplig medicinsk forskning
 
 
 
 
 
 
reseanslag ledigförklaras ur
John och Augusta Perssons Stiftelse
Ansökan skall göras på särskilt formulär som finns på  http://www5.lu.se/anstaelld/forska/rese--och-forskningsbidrag-  stipendieportalen-/externa- utlysningar  under länken  forskningsbidrag -  stipendieportalen – externa utlysningar .
Ansökan inklusive komplett Abstract skickas per post  (porten är låst) i 3  exemplar och kan vara stiftelsen  till  handa:  1 februari, 1 maj, eller 1  oktober 
Ansökan ska vara häftade och sorterade OBS inga gem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 10-Länkar
Med Strålningsfysik Hemsida    
http://www2.msf.lu.se/
 
 
Professor Sören Mattsson - Strålning - klassisk  behandling mot  nya mål
 
 
 
 
Swedish Neutron Scattering Society
 
 
Polarsekreteriater KVA 
(Information om polarexpeditioner)
 
 
InTech 
is a multidisciplinary Open Access publisher of books  and journals 
 
 
Hindawi Publishing Corporation
Hindawi is a rapidly growing academic publisher with more  than 300  Open Access  journals covering a wide range of  academic disciplines
 
 
International Scholarly Research Network
The International Scholarly Research Network is a publisher  of a  series of fast-  track, peer- reviewed, open access  journals covering a  wide range of academic  disciplines. ISRN  aims  to provide fast peer  review process for all submitted  manuscripts. Every ISRN journal is  collaboratively  run by a  relatively large,  international  Editorial Board  of experts in  the  subject area of the journal.
 
 
Bioelectromagnetism Portal
 
 
e-Bok on Bioelectromagnetism · 
Malmivuo and Plonsey: Bioelectromagnetism:
 
 
ResearchGate was built for scientists, by scientists,
with the idea that science can do more
when it's driven by collaboration
.
 
 
The European Spallation Source (ESS) aims to be the  brightest source of neutrons in the world for scientific  research. By the end of this decade it will be generating long  pulses of neutrons. These will be used in parallel experiments  that will foster major advances from aging and health,  materials technology for sustainable and renewable energy,  to experiments in quantum physics, biomaterials and    nano- science.
The ESS will be located in Lund, Sweden, co-hosted by  both Sweden and Denmark and will be funded and operated  by a partnership of 17 European countries. The ESS and  partners are currently engaged in a technical design review  that will act as the blue-print for the construction of ESS to  start in 2013 and to become operational in 2019.
 
 
Swedish Society for Radiation Physics

Syftet med Svensk Förening för Radiofysik, SFfR, är att främja  radiofysikens utveckling, att verka för ett stimulerande utbyte av  erfarenheter och kunskaper inom området, såväl nationellt som  internationellt. Föreningen anordnar vetenskapliga möten med föredrag  och diskussioner och sprider på annat sätt information om radiofysikens  olika tillämpningsområden såsom forskning, strålskydd samt hälso- och  sjukvård.  
 
 
BioInitiative Report (www.bioinitiative.org) updates science, public  health, public policy and global response to the growing health issue of  chronic exposure to electromagnetic fields and radiofrequency radiation  in the daily life of billions of people around the world. 
 
 
 
 
 
 
graphic